Publikacja „Ekonomia społeczna jako szansa na reintegrację społeczno-zawodową”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Katowice 2013
(s. 104, tabele, schematy, zdjęcia)

Publikacja wydana w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. z recenzji prof. Uniwersytetu Opolskiego dr hab. Agaty Zagórowskiej: Wzrost skali, natężenia i złożoności problemów społecznych powoduje, że dotychczasowe rozwiązania i instrumenty w coraz mniejszym stopniu przyczyniają się do ich rozwiązania. Poszukiwanie nowych kieruje uwagę badaczy i praktyków w stronę ekonomii społecznej, koncepcji stosunkowo jeszcze mało znanej w Polsce, przez to nierozumianej i niedostatecznie akceptowanej.

Wszelkie działania mające na celu przybliżenie ekonomii społecznej od strony założeń teoretycznych jej funkcjonowania oraz doświadczeń wynikających z podejmowanych przez podmioty ekonomii społecznej działań i generowane przez nie efekty, stanowią z jednej strony ilustrację wykorzystania tkwiących w niej możliwości, z drugiej natomiast służą budowaniu podstaw dla skuteczniejszego rozwiązywania problemów społecznych i coraz lepszej współpracy międzyinstytucjonalnej, poprawy jakości usług w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej i integracji społeczno-zawodowej.

Recenzowane opracowanie łączy te wszystkie aspekty tworząc spójną i logiczną całość, której głównym walorem jest osiągnięcie całej wiązki celów, do których należy zaliczyć: po pierwsze, przedstawienie ekonomii społecznej jako koncepcji wzbudzającej kontrowersje ze względu na trudności z jej definiowaniem, jej zakresu przedmiotowego i podmiotowego. (…) Po drugie, ukazanie punktów wspólnych ekonomii społecznej i pracy socjalnej zakreślających obszar wzajemnego wspomagania. (…) Po trzecie, uwypuklenie roli podmiotów ekonomii społecznej na rynku pracy w Polsce, a tym samym ich znaczenia w walce z bezrobociem i jako szansy dla osób niepełnosprawnych. (…) Po czwarte, zwrócenie uwagi na istotę i znaczenie przywództwa w działaniach przedsiębiorców społecznych, zaufania PES a także motywacji uczestników przedsięwzięć w ramach ekonomii społecznej. (…) Po piąte, zaprezentowanie dobrych praktyk w sektorze ekonomii społecznej.

Teoretyczno-praktyczny charakter opracowania, wieloaspektowe i wielowymiarowe ukazanie problematyki ekonomii społecznej czyni zeń cenną pozycję, która powinna zainteresować szerokie grono odbiorców, począwszy od studentów poprzez pracowników naukowych o zainteresowaniach mieszczących się w tym obszarze, pracowników tego sektora, aż po decydentów różnych szczebli.