Szkolenia dotyczące monitorowania problemu narkomanii oraz pracy z osobą stosującą przemoc w rodzinie.

Dział Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi zaprasza na szkolenia dotyczące monitorowania problemu narkomanii oraz pracy z osobą stosującą przemoc w rodzinie. Poniżej znajdują się informacje szczegółowe, dotyczące zakresu tematycznego, terminów oraz miejsc realizacji zajęć, a także osób prowadzących szkolenia.

Monitorowanie problemu narkomanii i podejmowanie skutecznych działań profilaktycznych na poziomie lokalnym

Szkolenie składa się z dwóch spotkań, liczących po dwa dni (14 godzin dydaktycznych) każde.

Termin:

  • Część I – 1-2 grudnia 2015 roku
  • Część II – 16-17 grudnia 2015 roku

Miejsce: Katowice

Prowadzący:

  • Część I – Pani Marta Struzik trener, psycholog, specjalista terapii uzależnień, współpracuje z Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
  • Część II –Pan Artur Malczewski trener, Kierownik Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Grupa docelowa: przedstawiciele samorządów lokalnych, pełnomocnicy i członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów uzależnień, pracownicy oświaty oraz przedstawicieli innych instytucji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii
Liczba miejsc – 20

Zagadnienia merytoryczne:

Część I: Problem uzależnień w Polsce i w Europie – epidemiologia zjawiska i najnowsze trendy
Cel oraz korzyści wynikające z prowadzenia monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym
Metodologia monitorowania: definicje podstawowych pojęć, obszarów monitorowania i wskaźników
Tworzenie wskaźników służących do monitorowania problemu narkotyków i narkomanii
Wprowadzenie do metodologii badań społecznych (metody jakościowe)
Mapa informacyjna jako narzędzie wspomagające monitorowanie
Tworzenie struktur monitorujących problem narkomanii na poziomie lokalnym
Profilaktyka narkomanii – charakterystyka pojęcia, rekomendacje, realizacja przez samorządy gminne

Część II: Przedstawienie monitoringu EMCDDA

Promowanie wyników monitorowania problemu narkomanii
Wykorzystanie monitorowania do prowadzenia działań
Metody szacowania liczby narkomanów
Wprowadzenie do metodologii badań społecznych – metody ilościowe w monitorowaniu
Analiza danych, prezentacja danych i raportu z monitorowania problemu narkomanii na poziomie lokalnym
Wykorzystanie danych z monitorowania do ewaluacji
Dopalacze – problem i przeciwdziałanie
System rekomendacji programów profilaktycznych w Polsce
Europejskie Standardy w profilaktyce oraz dobre praktyki

Informacje organizacyjne: Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają jedynie koszty przejazdu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o wypełnienie i przesłanie elektronicznej zamieszczonej poniżej karty zgłoszeniowej do dnia 17 listopada 2015 roku. Uprzejmie prosimy o niewysyłanie formularzy papierowych.

Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie – aspekty prawne oraz programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych

Szkolenie składa się z dwóch spotkań, liczących po dwa dni (14 godzin dydaktycznych) każde.

Grupa I Grupa II:
Terminy: Część I – 25 – 26listopada 2015 roku

Część II – 10 – 11 grudnia 2015 roku

Część I – 3 – 4 grudnia 2015 roku

Część II – 14 – 15 grudnia 2015 roku

Prowadzący: Daniel Mróz– pedagog, trener, mediator rodzinny, kierownik Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej w Rzeszowie, prezes Fundacji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Feniks oraz Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Psychologów PROGRES. Jacek Popów – pedagog, specjalista penitencjarystyki, wychowawca w zakładzie karnym, ukończył studia podyplomowe z zakresu pomocy psychologicznej oraz interwencji systemowych w rodzinie, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu grup korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (współpraca z MOPS w Rzeszowie oraz MGOPS w Głogowie Małopolskim).
Grupa docelowa: przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, ochrony zdrowia, oświaty, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie i ochrony ofiar przemocy
Zagadnienia merytoryczne: Część I:

1. Praktyczne stosowanie przepisów prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie ze szczególnym odniesieniem do stosowania ich wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
2. Obowiązki instytucji w zakresie podejmowania działań wobec osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie.
3. Jak rozmawiać z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w zakresie obowiązujących przepisów prawnych.
4. Specyfika funkcjonowania osób stosujących przemoc w rodzinie – analiza cech osobowych sprawców przemocy.
5. Przyczyny stosowania przemocy w rodzinie będące po stronie sprawców.
6. Nawiązywanie kontaktu – pierwsze spotkanie – z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie przez przedstawiciela instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej.
7. Uświadamianie własnej odpowiedzialności za stosowanie przemocy w rodzinie.
8. Stosowanie przemocy a alkohol.
Część II:
1. Unikanie mechanizmów manipulacji ze strony osób stosujących przemoc w rodzinie – zapobieganie minimalizacji, zaprzeczania i obwiniania w postawach sprawców przemocy.
2. Motywowanie do zmiany zachowańprzemocowych – elementy metody skoncentrowanej na rozwiązaniach i dialogu motywacyjnego.
3. Realizacja oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych – założenia i metody pracy.
4. Wzmacnianie zmiany u osób które przestały stosować przemoc w rodzinie.
5. Sesja podsumowująca

Część I:1. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie
2. Zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze – najczęściej spotykane problemy, procedura Niebieskiej Karty
3. Nowe rozwiązania prawne ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
4. Nowelizacja kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego 2015 – kierunek zmian
5. Stosowanie środków prawnych służących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – statystki sądowe i sprawozdania
6. Prawo rodzinne a sytuacje przemocy w rodzinie – kiedy i jak zawiadamiać sąd rodzinny
7. Odpowiedzialność służb za niepodejmowanie działań w sytuacji przemocy.Część II:1. Podstawy prawne, cele i adresaci programów korekcyjno-edukacyjnych w odniesieniu do aktualnych aktów prawnych związanych z tematyką zjawiska przemocy w rodzinie
2. Typy programów korekcyjno-edukacyjnych stosowanych przez jednostki samorządowe
3. Charakterystyka zachowań i postaw przemocowych – zakres zmiany postaw w programach korekcyjno-edukacyjnych
4. Wytyczne dotyczące kierowania sprawców przemocy do programu i sankcje za nie respektowanie zasad uczestnictwa w programie
5. Czas, forma działań i przebieg programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w odniesieniu do zróżnicowanych studiów przypadku planowania i rozwijania samokontroli zachowań
6. Dostosowanie programu korekcyjno-edukacyjnego do typu sprawcy
7. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniu – zespół działań korekcyjno-edukacyjnych wobec potrzeby indywidualizowania procesu korygowania konkretnych cech danego uczestnika programu
8. Zasady doboru metody pracy indywidualnej lub grupowej do każdorazowego przypadku sprawcy przemocy
9. Motywacja do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym i bariery skutkujące przerwaniem programu
10. Zakaz zbliżania się do ofiary i rodzina w relacji ze sprawcą przemocy w trakcie programu korekcyjno-edukacyjnego
11. Komunikacja interpersonalna i siła dialogu w korygowaniu zachowań przemocowych
12. Długofalowe monitorowanie i ewaluacja korekcji zachowań wśród uczestników programu
13. Etyka w procesie korekcyjno- edukacyjnym z uwzględnieniem sytuacji ofiary przemocy
14. Współpraca z instytucjami w celu zwiększenia efektów programu korekcyjno-edukacyjnego
Grupa docelowa: Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają jedynie koszty przejazdu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o wypełnienie i przesłanie elektronicznej zamieszczonej poniżej karty zgłoszeniowej do dnia 17 listopada 2015 roku. Uprzejmie prosimy o niewysyłanie formularzy papierowych.

W razie pytań zapraszam do kontaktu pod numerem 32 730 68 73.