Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2016 roku – przeciwdziałanie problemom alkoholowym

Uchwałą nr 423/97/V/2016 z dnia 8 marca 2016 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2016 roku – przeciwdziałanie problemom alkoholowym.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert podmioty uprawnione (określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 239), prowadzące działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Termin składania ofert – do 6 kwietnia 2016 roku. Oferty należy, w miarę możliwości drukować obustronnie. Wersję elektroniczną oferty – o ile to możliwe – prosimy przesłać dodatkowo na adres dotacje@rops-katowice.pl podając w tytule wiadomości nazwę Oferenta z dopiskiem Konkurs – problemy alkoholowe 2016.

Informacje dotyczące wymogów formalnych, finansowych i merytorycznych określonych w ogłoszeniu konkursu oraz formularz oferty można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro pok. 121, 123, 125; tel.: 32/ 730 68 91 (74,93), e-mail: opa@rops-katowice.pl).