Czy wydatkiem kwalifikowalnym będzie zlecenie przez gminę firmie zewnętrznej opracowania programu rewitalizacji?

Odpowiedź: Zlecenie przez gminę firmie zewnętrznej opracowania programu rewitalizacji zgodne jest z zasadami wsparcia w ramach konkursu. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że opracowanie programu rewitalizacji, wyłącznie na zleconych na zewnątrz opracowaniach wymaga, zgodnie z zapisami Wytycznych i ustawy o rewitalizacji, oparcia ich o proces partycypacji społecznej. Warto także wykorzystać współpracę z realizatorami zlecenia jako okazję do wyłonienia zespołu, który w przyszłości będzie koordynował wdrożenie programu i do wzmocnienia jego kompetencji w tym zakresie. Partycypacja społeczna zagwarantuje, że opracowania te będą dostosowane do lokalnych potrzeb i możliwości, a współpraca z pracownikami urzędu gminy zbuduje niezbędne umiejętności zintegrowanego oddziaływania, a więc przyszły program rewitalizacji będzie miał lepsze efekty.

W przypadku gdy gmina zdecyduje się na zlecenie firmie zewnętrznej opracowania programu rewitalizacji oraz nie będzie uczestniczyć w procesie partycypacji społecznej, Instytucja ogłaszająca konkurs daje sobie prawo do obniżenia punktacji na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie.