Jakie dokumenty będą wymagane do potwierdzenia włączenia interesariuszy w opracowaniu LPR?

Odpowiedź: Partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym m.in. poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych. Dokumentacja potwierdzająca włączenie interesariuszy w opracowanie PR zależy od sposobu jego przeprowadzenia. Za podstawowe dokumenty tego rodzaju, można uznać ogłoszenia/obwieszczenia informujące o rewitalizacji i sposobie oraz miejscu przeprowadzenia partycypacji czy wystosowane do interesariuszy zaproszenia na spotkania. Dokumentami potwierdzającymi włączanie społeczności w proces opracowywania programu mogą być także listy obecności uczestników konsultacji lub działań edukacyjno-informacyjnych, protokoły i zdjęcia ze spotkań, a także wszelka dokumentacja wypracowana w procesie partycypacji (np.: scenariusz spaceru w przypadku wykorzystania techniki spaceru badawczego, wszelkiego rodzaju ankiety, formularze itp.).