Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2016 roku – przeciwdziałanie narkomanii

Uchwałą nr 845/112/V/2016 z dnia 10 maja 2016 roku Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2016 roku – przeciwdziałanie narkomanii

Podmioty dofinansowane uprzejmie prosimy o przygotowanie i przesłanie na adres e-mail: opa@rops-katowice.pl zaktualizowanego załącznika nr 2 do umowy, zawierającego opis poszczególnych działań, harmonogram, kosztorys.
Jednocześnie, na ten sam adres prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zawierającego informacje niezbędne do sporządzenia umowy dotacyjnej.

Zaktualizowany harmonogram wraz z kosztorysem realizacji zadania (załącznik nr 2 do umowy dotacyjnej) należy dostarczyć do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia o przyznaniu dotacji (za skuteczną formę uznaje się przekazanie zawiadomienia pocztą elektroniczną lub faksem oraz pocztą tradycyjną), nie później jednak niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia realizacji zadania.

Aktualizacja dokumentu winna uwzględniać zawarte w zawiadomieniu o przyznaniu dotacji wskazania dotyczące możliwości pokrycia z dotacji poszczególnych kosztów (z zachowaniem właściwych proporcji wysokości kosztów realizacji zadania finansowanych z dotacji oraz ze środków pochodzących z wkładu własnego).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro pok. 116, 121, 123, 125; tel.: 32-730-68-91/92/74/93).