Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania i dostarczenia 600 sztuk breloków do kluczy w ramach kampanii pn. Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie.

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia: Wykonanie w liczbie 600 egzemplarzy i dostarczenie do siedziby Zamawiającego breloków do kluczy – elementów promocyjnych kampanii pn. Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie, realizowanej wspólnie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach oraz Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach w ramach Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020 oraz Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011 – 2016.

Długość terminu realizacji usługi: 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, ale nie później niż do 23 września 2016 r.

Opis kryteriów wyboru oferty: cena brutto – 100 %.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania
  2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  3. Formularz ofertowy
  4. Wzór umowy

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W powyższym postępowaniu naj­ko­rzyst­niejszą ofertę zło­żyła firma Agrelo – Tomasz Wilisowski,
ul. Floriańska 32/3, 38-200 Jasło

Łączna wartość zamówienia brutto w złotych: 715,86 zł

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia warunki postawione w zapytaniu ofertowym z dnia 2 sierpnia 2016 roku oraz była najkorzystniejsza według kryterium: cena brutto – 100%