Dokonanie oceny prawidłowości opracowania przez podmioty prowadzące działalność leczniczą na terenie województwa śląskiego przedkładanych do wniosków o udzielenie dotacji kosztorysów inwestorskich

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia: Dokonanie oceny prawidłowości opracowania przez podmioty prowadzące działalność leczniczą na terenie województwa śląskiego przedkładanych do wniosków o udzielenie dotacji kosztorysów inwestorskich (zakres prac, zakres ilościowy, w tym w szczególności stawki przyjęte do opracowania przedłożonego dokumentu) pod kątem realizacji proponowanych do dofinansowania zadań.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15 października 2016 r.

Termin składania ofert: do dnia 26 sierpnia 2016 roku, do godz. 10.00

Załączniki

Wybór najkorzystniejszej oferty: W powyższym postępowaniu naj­ko­rzyst­niejszą ofertę zło­żył Pan Rafał Gajdzik (osoba fizyczna).

 Łączna wartość zamówienia brutto w złotych: 2 097,60 zł

 Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia warunki postawione w zapytaniu ofertowym z dnia 19 sierpnia 2016 roku oraz była najkorzystniejsza według kryterium: cena brutto – 100%