ROPS.PSO.3321.US.5.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu cyklu czterech spotkań realizowanych w formie warsztatów na terenie miasta Katowice. Celem cyklu spotkań jest: poszerzenie wiedzy z zakresu seksualności dzieci i młodzieży, a także zdobycie umiejętności odróżniania zachowań seksualnych mieszących się w normie od zachowań nieprawidłowych i właściwego reagowania w przypadku ich występowania; poszerzenie wiedzy na temat FAS i FASD oraz nabycie kompetencji opiekuńczych w zakresie wychowania i wspierania dzieci z alkoholowym zespołem płodowym; zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie wspierania rozwoju dziecka; zdobycie wiedzy na temat więzi i jej znaczenia dla funkcjonowania i rozwoju dzieci, a także umiejętności jej budowania z dzieckiem, w tym dzieckiem z zaburzeniami przywiązania. Uczestnikami cyklu będą kandydaci na rodziców adopcyjnych. Tematyka cyklu obejmuje:
1. Warsztat I pn.: Seksualność dzieci i młodzieży – wybrane zagadnienia (liczba godzin: 8 godzin dydaktycznych, liczba grup: 1, maksymalna liczba osób w grupie: 20 osób),
2. Warsztat II pn.: Jak zrozumieć i wychować dziecko z FAS/FASD? (liczba godzin: 8 godzin dydaktycznych, liczba grup: 2, maksymalna liczba osób w grupie: 20 osób, łączna liczba godzin: 16 godzin dydaktycznych),
3. Warsztat III pn.: Wspieranie rozwoju dziecka (liczba godzin: 8 godzin dydaktycznych, liczba grup: 1, maksymalna liczba osób w grupie: 20 osób),
4. Warsztat IV pn.: Budowanie więzi z dzieckiem (liczba godzin: 8 godzin dydaktycznych, liczba grup: 3, maksymalna liczba osób w grupie: 20 osób, łączna liczba godzin: 24 godziny dydaktyczne).
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).


Miejsce i termin składania ofert:
1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowyzamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 14 lutego 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty: W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
Oferta 1:
Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne ACCEPTUS Iwona Urbańska
ul. Gościnna 5/25, 20-532 Lublin
Cena oferty: 12.700,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 60%, doświadczenie trenera – 40%. Za najkorzystniejszą uznana została oferta, która w sumie uzyskała największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów oceny ofert. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: Psychologiczne Centrum Szkoleniowo-Terapeutyczne ACCEPTUS Iwona Urbańska z siedzibą w Lublinie (20-532) przy ulicy Gościnnej 5/25.