ROPS.PSO.3321.US.6.2017 – Zakup usług polegających na przeprowadzeniu indywidualnych zajęć logopedycznych dla 28 dzieci – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na przeprowadzeniu indywidualnych zajęć logopedycznych dla 28 dzieci – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach.
2) Łączna liczba dzieci, które będą uczestniczyć w zajęciach logopedycznych: 28.
3) Zajęcia logopedyczne dla każdego dziecka będą obejmować 6 godzin zegarowych, w tym 1 godzina diagnozy logopedycznej wraz z wydaniem pisemnej opinii oraz 5 godzin indywidualnej terapii wraz z wydaniem pisemnych zaleceń do dalszej, samodzielnej pracy.


4) Łączna liczba godzin zajęć logopedycznych: 168 godzin zegarowych, obliczone w następujący sposób: łączna liczba dzieci, które będą uczestniczyć w zajęciach: 28 x liczba godzin zegarowych indywidualnych zajęć logopedycznych przeznaczona dla każdego dziecka: 6 godzin.
5) Do zadań Wykonawcy w szczególności będą należeć:
a. Przeprowadzenie diagnozy, sporządzenie pisemnej opinii dotyczącej diagnozy oraz przygotowanie na jej podstawie planu terapii logopedycznej,
b. Przeprowadzenie indywidualnych zajęć logopedycznych według wymagań programowych i organizacyjnych określonych dla tej metody terapii w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w uprzednio ustalonych terminach z Zamawiającym,
c. Przygotowanie, na podstawie otrzymanych od Zamawiającego wzorów, dokumentacji związanej z realizacją projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych (list obecności, harmonogramu spotkań, zalecenia do dalszej, samodzielnej pracy dziecka, itp.) oraz przekazanie jej do siedziby Zamawiającego
w wyznaczonym terminie.
6) Zajęcia logopedyczne dla dzieci będą odbywać się w miejscach wskazanych przez Zamawiającego – na terenie następujących miejscowości:
a. Bielsko-Biała – liczba dzieci, które będą uczestniczyć w zajęciach: 2,
b. Biery – liczba dzieci, które będą uczestniczyć w zajęciach: 2,
c. Chorzenice – liczba dzieci, które będą uczestniczyć w zajęciach: 2,
d. Chorzów – liczba dzieci, które będą uczestniczyć w zajęciach: 1,
e. Częstochowa – liczba dzieci, które będą uczestniczyć w zajęciach: 3,
f. Katowice – liczba dzieci, które będą uczestniczyć w zajęciach: 5,
g. Lubliniec – liczba dzieci, które będą uczestniczyć w zajęciach: 1,
h. Sosnowiec – liczba dzieci, które będą uczestniczyć w zajęciach: 10,
i. Zawady Książęce – liczba dzieci, które będą uczestniczyć w zajęciach: 2.
7) Realizacja zajęć logopedycznych będzie odbywać się w dniach roboczych, to jest od poniedziałku do piątku, między godziną 08:00 a 20:00, w uprzednio ustalonych terminach z Zamawiającym. Dopuszcza się możliwość realizacji zajęć również w soboty w uprzednio ustalonych terminach i godzinach, jeżeli Zamawiający wyrazi na to zgodę.

Miejsce i termin składania ofert:
1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 23 lutego 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty: W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
E.I. Hammer Terapia s.c.
ul. Kłodnicka 2
41-706 Ruda Śląska
Cena oferty: 11.758,38 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100%. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: E.I. Hammer Terapia s.c., z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-706) przy ulicy Kłodnickiej 2.