Sejmik Województwa Śląskiego uchwalił Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020

W dniu 13 lutego 2017 roku Sejmik Województwa Śląskiego przyjął Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020 (Uchwała nr V/34/8/2017). Program opracowano w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego korzystając z doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji poprzednich jego edycji oraz z diagnozy problemów narkotykowych, jak również wsparcia powołanego przez Zarząd Województwa Śląskiego zespołu specjalistów, w skład którego weszli przedstawiciele ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, policji, wymiaru sprawiedliwości, samorządów oraz organizacji pozarządowych.

Misją Programu jest przeciwdziałanie narkomanii w województwie śląskim, natomiast, cele operacyjne i działania umożliwiają wdrożenie szerokiego wachlarza oddziaływań profilaktycznych, edukacyjnych, prewencyjnych, leczniczych oraz reintegracyjnych prowadzonych we współpracy z różnymi podmiotami działającymi w obszarze przeciwdziałania narkomanii. Jego adresatami są osoby fizyczne, prawne i podmioty nieposiadające osobowości prawnej, realizujące zadania w obszarze przeciwdziałania narkomanii, osoby z grup ryzyka, uzależnione i ich rodziny oraz wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego.

Program przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020 uwzględnia rekomendacje zawarte w dokumentach programowych regionalnych, krajowych i międzynarodowych (Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015, Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020, Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” oraz Strategia Antynarkotykowa Unii Europejskiej na lata 2013-2020).