III nabór wniosków w Konkursie dotacji dla gmin na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
z siedzibą w Katowicach
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
oraz
MINISTERSTWO ROZWOJU
z siedzibą w Warszawie
ul. Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
zapraszają do udziału w konkursie dotacji w ramach III naboru na wsparcie gmin w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji

PRZEDMIOT KONKURSU
Projekt „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” dotyczy wsparcia gmin w  opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji, stanowiących podstawę ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA PRZEPROWADZENIE KONKURSU
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony
od dnia 8 marca 2017 roku do dnia 10 kwietnia 2017 roku.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
Do dnia 21 czerwca 2017 roku.

BUDŻET KONKURSU
Pula środków przeznaczonych na wsparcie dla gmin wynosi 4 770 010,68 zł.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Konkurs jest współfinansowany:
– w 85% ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci  oraz
– w 15% z budżetu państwa.

CELE KONKURSU
Wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych.
Upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu.
Wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej.

PODMIOTY UPRAWNIONE
W konkursie mogą brać udział tylko pojedyncze gminy miejskie, miejsko-wiejskie lub wiejskie.
W konkursie preferowane będą gminy ze słabszym potencjałem, znajdujące się w  długotrwałej sytuacji kryzysowej, które osiągnęły następujące poziomy względem średniej dla województwa śląskiego dla następujących wskaźników:
1)    liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 1 tys. ludności  – wartość wskaźnika jest wyższa niż średnia określona dla województwa;
2)   udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym – wartość wskaźnika jest wyższa niż średnia określona dla województwa;
3)   liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców – wartość wskaźnika jest niższa niż średnia określona dla województwa.

WARTOŚĆ PROJEKTU DLA GMINY
Maksymalna wartość projektu dla gminy nie może przekroczyć 200 000,00 PLN.
Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 180 000,00 PLN, czyli 90% kosztów kwalifikowanych projektu.
Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego finansowego w  wysokości minimum 10% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Dotacja zostanie przekazana w formie refundacji poniesionych wydatków na rachunek bankowy Wnioskodawcy.

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW
Za koszty kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione na rzecz złożonego projektu od dnia rozpoczęcia jego realizacji, jednak nie wcześniej niż od 1  maja  2015  roku do dnia zakończenia jego realizacji, jednak nie później niż do 28 lutego 2018 roku (szczegółowe informacje dot. katalogu kosztów kwalifikowalnych zawarte są w Regulaminie konkursu dotacji stanowiącym załącznik nr 1 dokumentacji konkursowej).

OKRES REALIZACJI PROJEKTU PRZEZ GMINY
Do 28 lutego 2018 r.

ZŁOŻENIE WNIOSKU
Formularz wniosku o przyznanie dotacji wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem, na adres:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Za datę wpływu wniosku uznawana jest data wpływu do kancelarii Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Wniosek należy złożyć w zapieczętowanej kopercie zawierającej:
– opis „Program rewitalizacji POPT 2014-2020”
– pełną nazwę Wnioskodawcy i adres
Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu. Do dokumentów należy dołączyć wersję elektroniczną w postaci edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego  (na płycie CD/DVD, pendrive). Wersje papierowa i elektroniczna muszą być identyczne. Wersja papierowa musi być czytelnie podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy.

OCENA WNIOSKÓW
Oceny wniosków dokonuje Komisja Konkursowa, a następnie przedkłada listę projektów rekomendowanych do dofinansowania Zarządowi Województwa.
Komisja może zaproponować przyznanie dotacji w wysokości całości lub części kwoty o jaką ubiega się Wnioskodawca.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA
Stanowisko Województwa dotyczące przyznania dotacji w mniejszej wysokości lub nieprzyznania dotacji jest ostateczne i nie podlega procedurze odwoławczej.

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

1. Regulamin konkursu dotacji

1) Definicja rewitalizacji i elementy programów rewitalizacji

2) Formularz wniosku o przyznanie dotacji (wzór wniosku szczegółowego budżetu projektu)

3) Karty oceny wniosku:

a) formalna
b) merytoryczna

4) Wzór umowy

5) Wzór sprawozdania z realizacji projektu (wzór sprawozdania załączników do sprawozdania)

6) Regulamin prac Komisji Konkursowej

2. Procedura udzielania zamówień przez dotacjobiorców

PYTANIA DOTYCZĄCE NABORU
1. Informacje w kwestiach merytorycznych (związanych z przygotowaniem programów rewitalizacji)
e-mail kdramska@slaskie.pl
telefon (32) 32 77 99 134
2. Informacje w kwestiach technicznych  (związanych z organizacją konkursu)
e-mail rewitalizacja@rops-katowice.pl
telefon (32) 730 68 73, (32) 730 68 96

DOKUMENTACJA DODATKOWA
Instrukcja wypełniania wniosku