ROPS.PSO.3321.US.9.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych obejmujących zrealizowanie:

Część I – Trening zastępowania agresji:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Trening zastępowania agresji w wymiarze 40 godzin dydaktycznych (łącznie 4 dni szkoleniowe, realizowane wyjazdowo) dla 1 grupy szkoleniowej (około 20 osób w grupie).

Część II – Trening interpersonalny z elementami profilaktyki stresu i wypalenia zawodowego:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Trening interpersonalny z elementami profilaktyki stresu i wypalenia zawodowego w wymiarze 25 godzin dydaktycznych (łącznie 3 dni szkoleniowe, realizowane wyjazdowo) dla 1 grupy szkoleniowej (około 20 osób w grupie).

Część III – Praca z kandydatami na rodziców adopcyjnych w oparciu o genogram:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Praca
z kandydatami na rodziców adopcyjnych w oparciu o genogram w wymiarze 25 godzin dydaktycznych (łącznie 3 dni szkoleniowe, realizowane stacjonarnie na terenie miasta Katowice) dla 1 grupy szkoleniowej (około 20 osób w grupie).

Część IV – Diagnoza i metody pracy z dzieckiem z FAS z wykorzystaniem kwestionariusza diagnostycznego:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zrealizowaniu szkolenia pod nazwą Diagnoza i metody pracy z dzieckiem z FAS z wykorzystaniem kwestionariusza diagnostycznego w wymiarze 25 godzin dydaktycznych (łącznie 3 dni szkoleniowe, realizowane stacjonarnie na terenie miasta Katowice) dla 1 grupy szkoleniowej (około 20 osób w grupie).

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 20 marca 2017 roku, o godzinie 10.00.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.