Informacja dotycząca wydatków strukturalnych

W związku ze zgłaszanymi zapytaniami, informujemy że zgodnie z § 1 ust. 1 Instrukcji sporządzania sprawozdań Rb-Wsa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych (załącznik nr 40 do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej – tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 1015) „Jednostka sporządza sprawozdanie z wydatków strukturalnych poniesionych z krajowych środków publicznych. W sprawozdaniu tym nie uwzględnia się wydatków związanych z realizacją projektów w ramach perspektywy finansowej 2014–2020”.
Wobec powyższego wydatki związane realizacją projektu w konkursie „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, nie podlegają klasyfikacji jako wydatki strukturalne.