ROPS.PSO.3321.US.16.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu cyklu trzech szkoleń realizowanych w formie warsztatów pod nazwą Zaburzenia więzi u dzieci – teoria, diagnoza i kierunki terapii w łącznym wymiarze 72 godzin dydaktycznych, realizowanego na terenie miasta Katowice.

Celem cyklu szkoleniowego jest pogłębienie wiedzy z zakresu kształtowania się więzi i ich znaczenia w rozwoju człowieka, budowania bezpiecznego stylu przywiązania oraz problematyki traumy wczesnodziecięcej, a także nabycie umiejętności diagnozowania zaburzeń więzi, stosowania skutecznych metod terapeutycznych w pracy z dzieckiem i rodziną adopcyjną w kontekście modyfikacji zaburzeń zachowania. Tematyka cyklu szkoleń pt. Zaburzenia więzi u dzieci – teoria, diagnoza i kierunki terapii obejmuje:
Warsztat I pn.: Budowanie bezpiecznego stylu przywiązania (liczba godzin: 36 godzin dydaktycznych, liczba spotkań: 2, liczba dni warsztatu w ramach każdego ze spotkań: 2, łączna liczba dni warsztatu: 4, liczba godzin każdego ze spotkań: 18 godzin dydaktycznych, liczba grup: 1, maksymalna liczba osób w grupie: 20 osób),
Warsztat II pn.: Trauma wczesnodziecięca (liczba dni warsztatu: 2, liczba godzin: 18 godzin dydaktycznych, liczba grup: 1, maksymalna liczba osób w grupie: 20 osób),
Warsztat III pn.: Analiza studium przypadków w procesie wspierania rodziny adopcyjnej (liczba dni warsztatu: 2, liczba godzin: 18 godzin dydaktycznych, liczba grup: 1, maksymalna liczba osób w grupie: 20 osób).

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 04 kwietnia 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.