Przygotowanie, opracowanie i publikacja cyklu 3 artykułów prasowych poświęconych adopcjom dzieci w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 18 maja 2017 roku
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, opracowanie i publikacja cyklu 3 artykułów prasowych poświęconych adopcjom dzieci w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Celem artykułów będzie przybliżenie czytelnikom problemów dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej i przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zwiększenie możliwości znalezienia potencjalnych rodzin adopcyjnych gotowych przysposobić dzieci starsze oraz niepełnosprawne, a także rodzeństwa. Cykl zostanie zrealizowany w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 31 maja 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
FORUM S.A.
ul. Filtrowa 63/43
02-056 Warszawa
Cena oferty: 8.004,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: Kryterium wyboru ofert stanowiła najkorzystniejsza cena brutto. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma FORUM S.A. z siedzibą w Warszawie (02-056) przy ulicy Filtrowej 63/43.