Zapytanie ofertowe z dnia 21 lipca 2017 roku dotyczące zapewnienia animacji dla dzieci w ramach pikniku rodzinnego, który odbędzie się w dniu 3 września 2017 roku w Częstochowie, na terenie Parku Lisiniec.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie animacji dla dzieci w ramach pikniku rodzinnego, który odbędzie się w dniu 3 września 2017 roku w Częstochowie, na terenie Parku Lisiniec. Usługa będzie obejmowała w szczególności:

  • Zabawy muzyczno-ruchowe oraz animacje ruchowe przy muzyce;
  • Organizację konkursów i zabaw np. przeciąganie liny, zabawy w workach itp.;
  • Pokaz baniek mydlanych;
  • Twórcze zabawy, w tym malowanie na dużym arkuszu folii;
  • Modelowanie balonów;
  • Malowanie twarzy.

Miejsce oraz termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy klacka@rops-katowice.pl.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 31 lipca 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Janina Piecha Spółka Jawna
ul. Saska 11
40-748 Katowice
Cena oferty brutto: 2.100,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100%. Za najkorzystniejszą uznana została oferta, którą przedstawiła firma: Janina Piecha Spółka Jawna z siedzibą w Katowicach (40-748) przy ulicy Saska 11.