ROPS.PSO.3321.US.53.2017 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych obejmujących zrealizowanie:

Część I: Regulacje prawne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem doktryny i orzecznictwa sądowego:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zrealizowaniu 3-dniowego szkolenia pod nazwą Regulacje prawne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem doktryny i orzecznictwa sądowego w łącznym wymiarze 24 godzin dydaktycznych. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu stosowania obowiązujących regulacji prawnych z obszaru wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz umiejętności jej praktycznego wykorzystania. Usługa zostanie zrealizowana dla 1 grupy szkoleniowej liczącej maksymalnie 20 osób.

Część II: Tworzenie planu pracy z rodziną wieloproblemową, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny zagrożonej umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zrealizowaniu 3-dniowego szkolenia pod nazwą Tworzenie planu pracy z rodziną wieloproblemową, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny zagrożonej umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej w łącznym wymiarze 24 godzin dydaktycznych. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z obszaru tworzenia planów pracy z rodziną wieloproblemową oraz jej praktycznego wykorzystania, z uwzględnieniem pracy w zespołach interdyscyplinarnych / multiprofesjonalnych. Usługa zostanie zrealizowana dla 1 grupy szkoleniowej liczącej maksymalnie 20 osób.

Część III: Dialog motywujący jako metoda pracy z rodziną dysfunkcyjną:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zrealizowaniu 2-dniowego szkolenia pod nazwą Dialog motywujący jako metoda pracy z rodziną dysfunkcyjną w łącznym wymiarze 16 godzin dydaktycznych. Celem szkolenia jest omówienie zasad stosowania dialogu motywującego oraz możliwości praktycznego wykorzystania tej w pracy
z rodziną dysfunkcyjną, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny zagrożonej umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej. Usługa zostanie zrealizowana dla 1 grupy szkoleniowej liczącej maksymalnie 20 osób.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 120).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 22 września 2017 roku, o godzinie 10.00.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty po uchyleniu się od podpisania od umowy przez Wykonawcę wybranego w Części II.