Ogłoszenie o naborze kandydatów na Członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych

Na podstawie art. 118 ust. 1a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1769 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz.U. 2012r. poz. 486)

informuję o możliwości zgłaszania kandydatów do działającej przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych

Dnia 23 stycznia 2018 roku upływa termin zakończenia kadencji 2013-2018 Regionalnych Komisji Egzaminacyjnych ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w związku z powyższym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego prowadzi rekrutację na członków RKE.

W skład Regionalnej Komisji wchodzą specjaliści z zakresu pracy socjalnej lub pomocy społecznej posiadający: doświadczenie w kształceniu lub doskonaleniu zawodowym pracowników socjalnych lub staż zawodowy w instytucjach i podmiotach działających w obszarze pomocy społecznej. Regionalna Komisja składa się z nie więcej niż 5 członków a jej kadencja trwa 5 lat.

Do zadań Regionalnych Komisji Egzaminacyjnych należy:

  1. przeprowadzanie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej;
  2. nadawanie I stopnia specjalizacji zawodowej;
  3. prowadzenie rejestru wydanych dyplomów;
  4. opracowywanie informacji, opinii i wniosków dotyczących I stopnia specjalizacji zawodowej dla Komisji oraz dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia
    społecznego.

Pisemne zgłoszenia na załączonym formularzu zgłoszeniowym należy składać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice. Termin zgłaszania kandydatur upływa w dniu 13 grudnia 2017r. (liczy się data wpływu do ROPS).