ROPS.PSO.3321.US.20.2018 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na zrealizowaniu:
Część I – A kiedy będziemy już razem … – warsztat dla kandydatów na rodziców adopcyjnych:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zrealizowaniu warsztatu pod nazwą A kiedy będziemy już razem … – warsztat dla kandydatów na rodziców adopcyjnych w wymiarze 16 godzin dydaktycznych dla jednej grupy szkoleniowej. Liczba grup szkoleniowych: 2, każda licząca około 18 osób. Zatem łącznie do realizacji są 32 godziny dydaktyczne, dla łącznie około 36 uczestników. Warsztaty mają służyć między innymi budowaniu umiejętności wychowawczych oraz kompetencji kandydatów na rodziców adopcyjnych w zakresie budowanie więzi z dzieckiem po traumie relacyjnej. Warsztaty odbędą się w formie 2-dniowego spotkania realizowanego wyjazdowo dla każdej z 2 grup (łącznie do realizacji: 4 dni szkoleniowe).

Część II – Jak wychować zranione dziecko?:
Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zrealizowaniu warsztatu pod nazwą Jak wychować zranione dziecko? w wymiarze 16 godzin dydaktycznych dla jednej grupy szkoleniowej. Liczba grup szkoleniowych: 2, każda licząca około 18 osób. Zatem łącznie do realizacji są 32 godziny dydaktyczne, dla łącznie około 36 uczestników. Warsztaty mają służyć budowaniu umiejętności wychowawczych kandydatów na rodziców adopcyjnych, w tym nabyciu umiejętności rozumienia potrzeb i zachowań dziecka, stawiania granic oraz radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dziecka. Warsztaty odbędą się w formie 2-dniowego spotkania realizowanego wyjazdowo dla każdej z 2 grup (łącznie do realizacji: 4 dni szkoleniowe).

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 05 lutego 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.