ROPS.PSO.3321.US.29.2018 – Kurs terapeutyczny dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi oraz ich rodzin organizowany w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest wybór osób do realizacji kursu terapeutycznego dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi oraz ich rodzin organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.


2) Celem kursu będzie realizacja działań terapeutycznych wspomagających rozwój dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi niwelujących występujące u nich zaburzenia. Udział rodziców w kursie pozwoli na doskonalenie ich kompetencji w zakresie wspierania rozwoju i wychowania dzieci z ADHD. Przedsięwzięcie to pozwoli również na integrację rodzin adopcyjnych, wymianę doświadczeń oraz wzmacnianie więzi pomiędzy dziećmi przysposobionymi a ich rodzicami i rodzeństwem.
3) Uczestnicy kursu: dzieci z nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi oraz ich rodziny adopcyjne. Maksymalnie 9 rodzin adopcyjnych, tj. maksymalnie 18 osób dorosłych oraz około 15 dzieci w wieku od 6 do 10 lat.
4) Liczba godzin dydaktycznych i termin realizacji kursu:
a) Łączna liczba dni kursu: 8 dni szkoleniowych.
b) Łącznie kurs składa się z minimum 65 godzin dydaktycznych:
a. 1 spotkanie – 8 godzin dydaktycznych, w tym min. 3 godziny dydaktyczne zajęć wspólnych dla rodziców i dzieci. Spotkanie odbędzie się w dniu 05 maja 2018 roku,
b. 2 i 3 spotkanie – min. 24 godziny dydaktyczne (każde), w tym min. 3 godziny dydaktyczne dziennie zajęć wspólnych dla rodziców i dzieci (łącznie 9 godzin dydaktycznych). Spotkanie 2 odbędzie się w dniach od 18 do 20 maja 2018 roku. Spotkanie 3 odbędzie się w dniach od 01 do 03 czerwca 2018 roku.
c. 4 spotkanie – 9 godzin dydaktycznych indywidualnych konsultacji dla rodzin biorących udział w kursie (minimum 1 godzina dydaktyczna dla każdej rodziny). Spotkanie odbędzie się w dniu 07 lipca 2018 roku.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 27 lutego 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.