ROPS.PSO.3321.US.49.2018 – Kompleksowa diagnoza FAS dla dzieci – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na przeprowadzeniu kompleksowej diagnozy FAS dla maksymalnie 25 dzieci do 4 roku życia – uczestników projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych. Celem zamówienia jest wspieranie rozwoju dzieci zgłoszonych do przysposobienia przebywających w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz dzieci przysposobionych w szczególności poprzez zapewnienie im kompleksowej, interdyscyplinarnej diagnozy FASD. Realizacja kompleksowej diagnozy FAS musi się odbywać od poniedziałku do soboty, między godziną 08:00 a 20:00, w terminach uprzednio indywidualnie ustalonych z pracownikiem odpowiedzialnym za realizację działań projektu w ośrodkach adopcyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 27 marca 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.