Przygotowanie i publikacja artykułów prasowych poświęconych adopcjom dzieci w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 08 marca 2018 roku
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Pzp na podstawie art. 4 pkt 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, opracowanie i publikacja dwóch cykli artykułów prasowych poświęconych adopcjom dzieci (każdy cykl składający się z trzech artykułów, to jest łącznie 6 artykułów) w ramach projektu Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Celem artykułów będzie przybliżenie czytelnikom problemów dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej i przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zwiększenie możliwości znalezienia potencjalnych rodzin adopcyjnych gotowych przysposobić dzieci, w szczególności starsze oraz niepełnosprawne, a także rodzeństwa. Szczegółowe informacje zamieszczono w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 19 marca 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Oferta 1
AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
Oddział Katowice
ul. Słowackiego 13, 40-094 Katowice
Data złożenia oferty: 15.03.2018r. godz. 15:47
Cena oferty: 19.188,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: Kryterium wyboru ofert stanowiła najkorzystniejsza cena brutto. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma AGORA S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732) przy ulicy Czerskiej 8/10.