Ogłoszenie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim w 2018 roku

Uchwałą nr 774/251/V/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim w 2018 roku.

W ramach konkursu przewidziano realizację następujących zadań:

 • Wsparcie organizacji regionalnego przedsięwzięcia na rzecz integracji środowisk abstynenckich.
 • Wzmocnienie działalności stowarzyszeń abstynenckich.
 • Wzmocnienie skutecznych oddziaływań profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych i zachowań ryzykownych.
 • Oddziaływania profilaktyczne w zakresie szkód powodowanych piciem alkoholu przez kobiety w ciąży skierowanych do uczniów szkół średnich i młodych dorosłych.
 • Organizacja przedsięwzięcia promującego trzeźwość poprzez kształtowanie wśród młodzieży właściwego postrzegania problemów związanych z uzależnieniem
  od alkoholu, w tym przemocy w rodzinie.
 • Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży realizujących m. in. programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, utrwalające postawy wolne od uzależnień oraz służące przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym.
 • Wspieranie działań na rzecz rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, w tym przemocy.
 • Wspieranie przedsięwzięć służących reintegracji społecznej osób uzależnionych
  od alkoholu z uwzględnieniem osób przebywających lub opuszczających zakłady penitencjarne.

Do udziału w konkursie uprawnione są podmioty posiadające osobowość prawną, prowadzące działalność zgodą z przedmiotem konkursu, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w ustawie o zdrowiu publicznym. W przypadku realizacji zadania nr 6 są to ww. podmioty, które prowadzą na terenie województwa śląskiego placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w oparciu o przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 215 lub nadesłać pocztą pod wskazany adres.

Decyduje data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Uprawnione podmioty aplikujące o dotację, proszone są, o ile to możliwe, o składanie dokumentacji konkursowej zadrukowanej dwustronnie.

Wersję elektroniczną oferty o dofinansowanie można dodatkowo przesyłać na adres: dotacje@rops-katowice.pl, podając w tytule wiadomości nazwę Oferenta.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 113 i 114, e-mail: opa@rops-katowice.pl) lub telefonicznie pod numerem: 32/ 730 68 91, 93.

 1. Ogłoszenie konkursu
 2. Wzór formularza oferty
 3. Wzór formularza oferty
 4. Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT
 5. Regulamin komisji konkursowej
 6. Wzór umowy
 7. Wzór sprawozdania z realizacji zadania