ROPS.PSO.3321.US.82.2018 – Wsparcie psychologiczne dla rodzin adopcyjnych i dzieci zgłoszonych do przysposobienia realizowane na terenie miasta Katowice w ramach projektu pn. Koordynacja i rozwój usług adopcyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usług polegających na objęciu specjalistycznym wsparciem terapeutycznym rodzin adopcyjnych borykających się m.in. z zaburzeniami więzi, nadpobudliwością psychoruchową i agresją u dzieci oraz dzieci zgłoszonych do przysposobienia zmagających się w szczególności z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami emocji i zachowania, zaburzeniami więzi oraz konfliktem wewnętrznym. W ramach specjalistycznego wsparcia zakłada się również realizację indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla rodzin wymagających doraźnej pomocy w określeniu problemów i znalezieniu najlepszych sposobów ich rozwiązań. Łączna liczba godzin sesji terapeutycznych do realizacji: 150 godzin zegarowych. Łączna liczba godzin poradnictwa psychologicznego do realizacji: 100 godzin zegarowych. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 16 listopada 2018 roku. Szczegółowe terminy wraz z godzinami zostaną ustalone indywidualnie pomiędzy Wykonawcą, a rodzinami / opiekunami dzieci. Terminy realizacji sesji będą ustalane telefonicznie lub mailowo. Szczegółowe informacje zawarto w zapytaniu ofertowym.

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii.
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 06 czerwca 2018 roku, o godzinie 10.00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.