Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu kadr wspierania rodziny i pieczy zastępczej – opis