Wspieranie procesu usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej – opis