Zapytanie ofertowe z dnia 15.11.2018 roku dot. projektu, wykonania wraz z dostarczeniem do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach materiałów promocyjnych Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” (tabliczki – 25 szt. i ulotki – 2 500 szt.).

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

PROSPECT GROUP
ul. Marusarzówny 10/11
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Data złożenia oferty: 16.11.2018 r. godz. 14:55
Cena oferty brutto: 768,00 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100%. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: PROSPECT GROUP z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-330) przy ulicy Marusarzówny 10/11.


Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt 8.

Przedmiot zamówienia: Projekt, wykonanie wraz z dostarczeniem do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach materiałów promocyjnych Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” (tabliczki – 25 szt. i ulotki – 2 500 szt.).

Termin składania ofert: do dnia 22 listopada 2018 roku, do godziny 9:00