Podsumowanie roku 2018 – czyli krótki opis podejmowanych działań w projekcie pn. „Kooperacje 3D- model wielosektorwej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Z dniem 01.04.2018r. ruszył ogólnopolski projekt kooperacji międzysektorowych, którego celem głównym jest wypracowanie i wdrożenie MODELU KOOPERACJI pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia:
– gmin wiejskich – projekt pn. „Liderzy kooperacji”, Makroregion I obejmujący woj. lubelskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie i świętokrzyskie.
– gmin miejsko-wiejskich – projekt pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, Makroregion II obejmujący woj. zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie.
– gmin miejskich – projekt pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin”, Makroregion III obejmujący woj. śląskie, opolskie, małopolskie i łódzkie.

Liderem projektu w Makroregionie III został Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Realizacja projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin” została podzielona na 4 fazy. Aktualnie znajdujemy się w fazie I – FAZA MODELU, która kończy się w pierwszym kwartale 2019 roku. W tej fazie działania skupiły się na dwóch kwestiach: wypracowanie Modelu Kooperacji oraz nawiązanie współpracy z gminami/powiatami uczestniczącymi w projekcie.

1. Współpraca z GMINAMI/POWIATAMI:
CZERWIEC – 21 czerwca 2018 roku odbyła się konferencja edukacyjna pn. „Kooperacje 3D – korzyści, konieczność, kompetencje”, w której udział wzięli przedstawiciele jednostek organizacyjnych z różnych sektorów. Celem konferencji było przedstawienie uczestnikom istoty kooperacji oraz korzyści wynikających ze współpracy instytucji pomocy społecznej oraz podmiotów innych polityk sektorowych.
LIPIEC – Podpisanie porozumień o współpracy w ramach projektu z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Do realizacji projektu na terenie województwa śląskiego przystąpiło 15 gmin oraz 7 powiatów.
SIERPIEŃ – Coaching dla pracowników socjalnych. Od sierpnia bieżącego roku w spotkaniach uczestniczy 30 pracowników socjalnych, którzy w dalszej części projektu będą pracować z osobami lub rodzinami w oparciu o MODEL. Na chwilę obecną zrealizowane zostało około 300 godzin coachingu.
WRZESIEŃ – Spotkanie konsultacyjne. W miesiącu wrześniu odbyły się pierwsze spotkania konsultacyjne (1 dla kadry kierowniczej oraz 4 dla pracowników ops), na których omówione zostały założenia wypracowywanego modelu kooperacji w celu prowadzenia efektywnej współpracy na rzecz poprawy sytuacji osób i rodzin.
PAŹDZIERNIK/LISTOPAD – szkolenia międzysektorowe z warsztatami. Ich celem było wzmocnienie merytoryczne kadry zarządzającej i pracowników instytucji pomocy społecznej oraz podmiotów innych polityk sektorowych oraz zapoznanie się przedstawicieli różnych instytucji na potrzeby sieciowania partnerskich zespołów w niedalekiej przyszłości. Łącznie podczas 8 szkoleń w 4 subregionach województwa śląskiego zrealizowanych zostało 168 godzin dydaktycznych.

2. Wypracowanie MODELU KOOPERACJI – Współpraca ekspertów oraz współpraca z ekspertami.
LIPIEC-LISTOPAD – „Diagnoza stanu oraz warunków i sposobu poprawy wielosektorowej kooperacji na rzecz włączenia społecznego osób i rodzin w gminach miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców”. Badanie objęło obszar województw: łódzkie, małopolskie, opolskie i śląskie. W wyniku przeprowadzonej diagnozy powstał raport metodologiczny, który zawiera opis obecnie występujących wzorów/schematów relacji pomiędzy partnerami sieci oraz rekomendacje działań w zakresie budowania modelu kooperacji międzysektorowej.
CZERWIEC-GRUDZIEŃ – Od czerwca bieżącego roku eksperci z czterech województw intensywnie pracują w zespołach roboczych nad Modelem Kooperacji obejmującym różne poziomy współpracy (instytucjonalny, pracowniczy, poziom pracownik-klient). W ramach prac merytorycznych wszyscy eksperci zaangażowani w projekt spotykają się raz w miesiącu, aby połączyć ze sobą wypracowane treści oraz wspólnie omawiać elementy sporne celem opracowania jak najwyższej jakości materiału. Na chwilę obecną powstała koncepcja Modelu, jego struktury oraz opis treści Modelu. Praca ekspertów skupia się obecnie nad uspójnieniem Modelu oraz przygotowaniem go do konsultacji przewidzianych w I kwartale 2019r.

Od II kwartału 2019r. rozpoczyna się FAZA II – tzw. PILOTAŻU, w której przez 18 miesięcy w gminach/powiatach, które podpisały porozumienie o współpracy w projekcie, wdrożony i testowany będzie Model Kooperacji.