2019.12 – XI Zagadnienia prawne z obszaru systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej