Kooperacje 3D – I Kamień Milowy zrealizowany!

29 marca 2019 roku w Katowicach odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego oraz Zespołu ds. Modelu, kończące pierwszy etap działań realizowanych w ramach projektu „Kooperacje 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

W trakcie spotkania podsumowano wnioski i uwagi jakie zgłoszone zostały w ramach konsultacji Modelu Kooperacje 3D oraz zaprezentowano wprowadzone w ich wyniku zmiany. Punktem głównym spotkania było jednak formalne zatwierdzenie i przyjęcie opracowanego, skonsultowanego i zaopiniowanego przez m.in. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokumentu w postaci MODELU, który w kolejnej fazie projektu będzie wdrożony do pilotażu.

Przyjęcie Modelu oficjalnie zakończyło I Kamień Milowy Projektu, było także okazją do podsumowania zadań podjętych w I FAZIE jego realizacji oraz przedstawienia i omówienia zaplanowanych działań w pilotażowej II FAZIE projektu.

OSIĄGNIĘCIA I WYNIKI I FAZY PROJEKTU:

 • Powstał raport z badania pn. „Diagnoza stanu oraz warunków i sposobu poprawy wielosektorowej kooperacji na rzecz włączenia społecznego osób i rodzin w gminach miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców”.
 • Podpisano porozumienia o współpracy w ramach projektu – 50 JST (20 powiatów i 30 gmin) z makroregionu III obejmującego 4 województwa: śląskie, łódzkie, małopolskie oraz opolskie.
 • Wypracowano Model Kooperacje 3D – w wersji do wdrażania – opisujący i systematyzujący współpracę instytucji pomocy i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych.
 • Przeprowadzono konsultacje modelu w gminach/powiatach makroregionu III:
  – 20 spotkań konsultacyjnych dla kadry kierowniczej i pracowników;
  – konsultacje elektroniczne;
  – indywidualne spotkania konsultacje w gminach/powiatach biorących udział w projekcie.
 • Zorganizowano 4 regionalne konferencje edukacyjne.
 • Zorganizowano 34 szkolenia międzysektorowe dla przedstawicieli instytucji działających w obszarze różnych polityk sektorowych.
 • Objęto wsparciem merytorycznym, w postaci coachingu, pracowników socjalnych z gmin/powiatów, które podpisały porozumienie w ramach projektu.

ZAŁOŻENIA II PILOTAŻOWEJ FAZY PROJEKTU:

 • Wdrożenie i testowanie Modelu Kooperacji 3D w 50 JST przy wsparciu animatorów partnerstw oraz ekspertów ds. modelu.
 • Zawiązanie Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych (PZK) składających się z przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów innych polityki sektorowych.
 • Przetestowanie modelowego rozwiązania wśród osób/rodzin korzystających ze wsparcia Ośrodków Pomocy Społecznej z gmin/powiatów uczestniczących w projekcie – 250-500 osób/rodzin.
 • Wypracowanie wniosków i sprawozdania podsumowującego efekty pilotażu.
 • Opracowanie katalogu dobrych praktyk (m.in. na podstawie doświadczeń JST biorących udział w pilotażu).
 • Wsparcie edukacyjno-szkoleniowe instytucji zaangażowanych w PZK oraz realizację założeń Modelu:
  – spotkania edukacyjne w ramach pilotażu – wprowadzające do fazy testowania Modelu, dostarczające lub poszerzające wiedzę z zakresu rozwiązań i metod pracy proponowanych w Modelu;
  – dwudniowe warsztaty kooperacyjne dla kadry zarządzającej oraz pracowników;
  – coaching dla pracowników socjalnych;
  – superwizja dla członków Zadaniowych Zespołów Kooperacyjnych.
 • Wsparcie doradczo-organizacyjne dla każdej gminy uczestniczącej w pilotażu:
  – animator – moderator partnerstw;
  – ekspert ds. modelu;
  – pomoc w organizacji spotkań inicjujących zawiązywanie PZK.

01 kwietnia br. rozpoczął się czas realizacji II Kamienia Milowego projektu – najdłuższego, ale i najbarwniejszego etapu, w którym wdrożony i testowany będzie Model Kooperacje 3D. Będzie to czas by wychwycić i wzmocnić dobre strony modelu, ale również by wyeliminować ewentualne nieścisłości koncepcyjne.
Najlepszym podsumowaniem czekającego nas okresu wydają się słowa W.Goethego: „wszystko jest trudne, zanim stanie się łatwe. Sukces odnoszą ci, którzy potrafią zmusić się do pracy.”

Do dzieła!

Dokumenty do pobrania:


Galeria: