Rekrutacja na spotkanie edukacyjne pn. „Organizowanie i prowadzenie spotkań zespołu multiprofesjonalnego zgodnie z ideą empowerment” – termin uzupełniający

Serdecznie zapraszamy pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie uczestniczących w projekcie Kooperacje 3D do udziału w spotkaniu edukacyjnym pn. „Organizowanie i prowadzenie spotkań zespołu multiprofesjonalnego zgodnie z ideą empowerment” w dniu 28.11.2019 r.

Jest to dodatkowy termin dla osób, które będą uczestniczyć we wdrażaniu Modelu Kooperacji, a nie mogły wziąć udziału w pierwszych spotkaniach z przedmiotowego obszaru.

Spotkanie odbędzie się w godz. 8:00 – 15:00 w sali szkoleniowej w Katowicach.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej do siedziby ROPS do dnia 15.11.2019 roku. Informacja potwierdzająca udział w spotkaniu wraz z dokładnym miejscem zostanie przesłana pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji.

Dodatkowe informacje na temat spotkań można uzyskać pod numerem telefonu 32 730 68 73.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

Projekt „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.