ROPS.PSO.3321.US.66.2020 – Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja cyklu szkoleniowego pod nazwą Profesjonalne kadry domu pomocy społecznej. W skład cyklu szkoleniowego wchodzą następujące trzy moduły: Aspekty prawne oraz standardy opieki w DPS, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego w działalności DPS oraz Bezpieczny pracownik. Cykl szkoleniowy zostanie zrealizowany dla łącznie 10 grup szkoleniowych o maksymalnej liczebności 20 osób każda, to jest łącznie dla maksymalnie 200 osób, w tym:
1) w 2020 roku – 2 grupy szkoleniowe, tj. max 40 osób, w tym:
a) 1 grupa szkoleniowa w Piekarach Śląskich/Katowicach,
b) 1 grupa szkoleniowa w Bielsku-Białej,
2) w 2021 roku – 8 grup szkoleniowych, tj. max 160 osób, w tym:
a) 3 grupy szkoleniowe w Piekarach Śląskich/Katowicach,
b) 2 grupy szkoleniowe w Bielsku-Białej,
c) 3 grupy szkoleniowe w Częstochowie.
Cykl szkoleniowy ma trwać 24 godziny dydaktyczne dla każdej z grup szkoleniowych (cykl szkoleniowy 24 godz. dydaktyczne = 3 moduły, każdy moduł to 8 godz. dydaktycznych). Zatem łącznie do realizacji jest 240 godzin dydaktycznych dla łącznie 10 grup szkoleniowych. Celem cyklu szkoleniowego jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat zmian przepisów prawnych dotyczących działalności domów pomocy społecznej, jak również omówienie aspektów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom DPS oraz działalnością zespołów terapeutyczno-opiekuńczych. Cykl szkoleniowy pozwoli także na doskonalenie umiejętności uczestników w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach zawodowych mogących zagrażać ich bezpieczeństwu. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój 215).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa 27 sierpnia 2020 roku, o godzinie 08:00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Unieważnienie postępowania:

  1. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.