Przyznanie dotacji celowych podmiotom wykonującym działalność leczniczą, realizującym zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2020 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1813/159/VI/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku udzielił dotacji celowych podmiotom wykonującym działalność leczniczą, realizującym zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2020 roku.

W ramach naboru przyznano dotacje na wykonanie 8 zadań w łącznej kwocie 2 092 177,00 zł. Planowane do wykonania inwestycje mają na celu zapewnienie odpowiedniej infrastruktury podmiotów realizujących w województwie śląskim programy psychoterapii uzależnień i współuzależnień oraz udzielających indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin.

Dofinansowane podmioty prosimy o podanie informacji niezbędnych do sporządzenia umowy dotacyjnej (zgodnie z załącznikami) oraz o przedstawienie 2 egzemplarzy kosztorysów inwestorskich realizacji zadania. W celu weryfikacji poprawności sporządzenia załącznika nr 1 do umowy, prosimy o przesłanie go na adres opa@rops-katowice.pl. Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerami telefonu 32/ 730 68 92/93.

Załączniki:
1. Uchwała nr 1813/159/VI/2020 ZWŚl z dn. 19.08.2020 r.
2. zał. nr 1 do uchwały – Wykaz dofinansowanych podmiotów
3. zał. nr 1 do umowy – Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania
4. formularz informacyjny