ROPS.PSO.3321.US.72.2020 – Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu szkolenia pod nazwą Praktyka działania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych w warunkach pandemii. Szkolenie ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe, 2+1). Liczba grup szkoleniowych 2, liczących nie więcej niż 15 osób każda. Zatem łącznie do realizacji jest 48 godzin dydaktycznych (6 dni szkoleniowych), dla łącznie 2 grup szkoleniowych, dla łącznie nie więcej niż 30 osób. Szkolenia mają zostać zrealizowane w następujących terminach: grupa 1 – 06-07 października 2020 roku (16 godzin dydaktycznych) i 14 października 2020 roku (8 godzin dydaktycznych), grupa 2 – 08-09 października 2020 roku (16 godzin dydaktycznych) i 15 października 2020 roku (8 godzin dydaktycznych). Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz wypracowanie skutecznych metod pracy przez kadry realizujące, zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dodatkowo, Wykonawca w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia winien jest zapewnić salę szkoleniową na każdy dzień szkoleniowy dla każdej z grup. Szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.


Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój 215).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa 25 września 2020 roku, o godzinie 08:00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.