Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego realizując założenia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020 oraz Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2017-2020 planuje organizację bezpłatnych szkoleń z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Wszystkie szkolenia planowane są w formie wyjazdowej w hotelach na terenie województwa śląskiego – miejsce zostanie wskazane po wyłonieniu Wykonawcy. Przewidywana liczba uczestników każdego ze szkoleń wynosi  maksymalnie 40 osób w dwóch grupach szkoleniowych.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest za pośrednictwem elektronicznego formularza do dnia 15 października 2020 roku do godziny 1500.

 

1. Zagrożenia wynikające z używania substancji psychoaktywnych, w tym pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia.

Dwudniowe szkolenie wyjazdowe, łącznie w wymiarze po 14 godzin dydaktycznych dla dwóch grup. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr pracujących z osobami z problemem uzależnienia od narkotyków.

Adresatami szkolenia są osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracownicy punktów konsultacyjnych, służba więzienna, policja, gminne komisje rozwiązywania problemów uzależnień, terapeuci, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele służby zdrowia i oświaty.

Termin szkolenia: 27-28 października 2020 roku.

Zakres merytoryczny cyklu szkoleniowego

 • Czym jest uzależnienie od substancji psychoaktywnych,
 • Przyczyny używania środków psychoaktywnych,
 • Charakterystyka narkotyków,
 • Problem pozamedycznego stosowania produktów leczniczych zawierających w składzie substancje psychoaktywne,
 • Motywy i okoliczności zażywania środków psychoaktywnych w tym leków, sposoby pozyskiwania
  i kryteria wyboru,
 • Zagrożenia wynikające z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych,
 • System pomocy osobom uzależnionym.

 

2. Nadużywanie alkoholu przez podopiecznych domów pomocy społecznej.

Dwudniowe szkolenie wyjazdowe, łącznie w wymiarze po 14 godzin dydaktycznych dla dwóch grup. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr pracujących z osobami starszymi z problemem alkoholowym przebywającymi w domach pomocy społecznej.

Adresatami szkolenia są osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności przedstawiciele domów pomocy społecznej, innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, terapeuci, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele służby zdrowia.

Termin szkolenia: 12-13 listopada 2020 roku.

Zakres merytoryczny cyklu szkoleniowego

 • Potrzeby i postawy życiowe w okresie „późnej dorosłości”,
 • Spożywanie alkoholu przez osoby starsze, przewlekle chore i niepełnosprawne,
 • Osoby nadużywające alkoholu w domach pomocy społecznej,
 • Postępowanie z osobami nadużywającymi alkoholu,
 • Wspieranie podopiecznych domów pomocy społecznej w utrzymaniu trzeźwości.

 

3. Pomoc psychologiczna rodzinie z problemem uzależnień.

Dwudniowe szkolenie wyjazdowe, łącznie w wymiarze po 14 godzin dydaktycznych dla dwóch grup. Szkolenie ma na celu pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr pracujących z rodzinami
z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Adresatami szkolenia są osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracownicy placówek wsparcia dziennego, przedstawiciele systemu oświaty, kuratorzy sądowi, policja,  przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Termin szkolenia: 3-4 listopada 2020 roku.

Zakres merytoryczny cyklu szkoleniowego

 • Profil psychologiczny rodziny z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych,
 • Role pełnione w rodzinie z problemem uzależnienia,
 • Skala poczucia własnej wartości i relacje interpersonalne z najbliższymi,
 • Sytuacja dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem uzależnienia oraz przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • Elementy pracy psychologicznej z członkami rodziny z problemem uzależnienia,
 • Programy i strategie pomocy dla dzieci i rodzin z problemem uzależnienia – budowanie kierunków pracy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych – analiza przypadków, planowanie sytuacji i strategii
  o charakterze pomocowym, w zależności od specyficznych potrzeb dziecka i rodziny.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – Dział ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego i oświadczeń uczestnika, znajdujących się poniżej, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów 32/730 68 93 lub 731 633 955.

 1. Formularz zgłoszenia uczestnika – odnośnik do nowej podstrony
 2. Regulamin uczestnictwa (.pdf, 489KB)