ROPS.PSO.3321.US.79.2020 – Wybór osób realizujących coaching grupowy organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór osób realizujących coaching grupowy organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Celem coachingu jest wzrost kompetencji osób pracujących bezpośrednio z dzieckiem i rodziną poprzez dzielenie się informacjami, wymianę doświadczeń oraz opracowanie długofalowych planów działania. Łącznie do zrealizowania jest maksymalnie 372 godziny zegarowe coachingu, które rozliczane będą w systemie miesięcznym. Coaching grupowy winien być realizowany w dni robocze od 01 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku, zgodnie z poniższym harmonogramem:

  1. dotyczy 2021 roku: do realizacji jest maksymalnie 240 godzin zegarowych coachingu, dla około 20 grup, dla maksymalnie 160 osób, w terminie od 01 stycznia 2021 do 15 listopada 2021 roku,
  2. dotyczy 2022 roku: do realizacji jest maksymalnie 132 godziny zegarowe coachingu, dla około 11 grup, dla maksymalnie 88 osób, w terminie od 01 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022 roku.

UWAGA! W przypadku uzasadnionym sytuacją epidemiczną w kraju zajęcia coachingowe mogą zostać przeprowadzone w trybie zdalnym, w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem połączeń on-line. W przypadku zastosowania takiego trybu całość zajęć musi być bezpłatna dla uczestników. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej platformy celem prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia na własny koszt i ryzyko. Coaching grupowy w formule zdalnej powinien mieć charakter interaktywny, tj. zapewniający uczestnikom wymianę wiedzy i doświadczeń, z zastosowaniem wszelkich metod aktywizujących. Coaching grupowy w formie zdalnej również musi być przeprowadzony w dni robocze.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój 205).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa 03 listopada 2020 roku, o godzinie 08:00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.