Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach i Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu w 2021 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 EURO
W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-142) przy ulicy Modelarskiej 10 oraz Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu (41-936) przy Placu Jana 13 w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, paczek pocztowych i zwrotów przesyłek niedoręczonych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) w skład których wchodzą: usługi pocztowe opłacane „z dołu” oraz usługa odbioru korespondencji, polegająca na przewozie przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi, z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do wskazanej w umowie placówki Wykonawcy, oraz ich nadanie, a także usługa doręczania przesyłek listowych krajowych i zagranicznych do siedziby Zamawiającego w godzinach 10:00-13:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający informuje, iż istnieje możliwość realizacji usługi na terenie województwa śląskiego w innych miejscach niż siedziba Zamawiającego, co nie będzie miało wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy i co Wykonawca powinien uwzględnić kalkulując swoją ofertę. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy:  zamowienia@rops-katowice.pl w terminie do 21 grudnia 2020 roku do godziny 10:00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki.

Pytania Wykonawców:

  1. Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego z dnia 17 grudnia 2020 roku.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

W niniejszym postępowaniu wybrano ofertę następującego Wykonawcy:
Oferta 1
Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
Adres do korespondencji:
Poczta Polska S.A.
Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego
Rejon Sprzedaży Katowice
Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice
Data złożenia oferty: 18.12.2020 r. godz. 15:00
Cena oferty brutto: 38.175,60 zł

Uzasadnienie wyboru: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: cena oferty – 100%. Uwzględniając powyższe najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-940) przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 8.