ROPS.PSO.3321.US.86.2020 – Świadczenie usług cateringowych dla dzieci przebywających w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Bytomiu

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI PONIŻEJ WARTOŚCI 750 000 EURO NETTO
niniejsze postępowanie prowadzi się na podstawie art. 138o ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu gorących obiadów (zupa + drugie danie wraz z kompotem) dla dzieci (grupa I – dzieci poniżej 7 lat, grupa II – dzieci w wieku 7-18 lat) przebywających w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej z siedzibą w Bytomiu przy ul. Plac Jana 13 w okresie od dnia podpisania umowy, jednakże nie wcześniej niż od 01 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku lub do wyczerpania limitu 2160 obiadów. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).

Miejsce i termin składania ofert:

  1. Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój 205).
  2. Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa 30 grudnia 2020 roku, o godzinie 08:00.

Załączniki:

  1. Pełna treść zapytania ofertowego,
  2. Załączniki w formie edytowalnej.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

  1. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.