Rekrutacja na szkolenia w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn. Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szkolenia dedykowane są pracownikom systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizujących działania na terenie województwa śląskiego.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej z uzupełnionymi podpisami wraz z oświadczeniem do siedziby ROPS (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice) do dnia 25.01.2021 roku.

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 uprzejmie informujemy, że forma realizacji szkolenia, termin realizacji oraz ilość osób biorąca udział w danej formie wsparcia będzie uzależniona od panujących obostrzeń i wytycznych w zakresie organizacji szkoleń na danym obszarze. Szczegółowe informacje dotyczące ostatecznej formy szkolenia wraz z harmonogramem będą przekazywane osobom zakwalifikowanym na szkolenie po zakończeniu procesu rekrutacji oraz aktualizowane na bieżąco w przypadku zmiany warunków wpływających na sposób organizacji danej formy wsparcia. Poniżej zamieszczono informacje odnośnie szczegółowego zakresu merytorycznego szkoleń, trenerów i wstępnych terminów oraz planowanych miejsc przeprowadzenia szkolenia.

 

Tematy szkoleń:

 

 1. Ochrona danych osobowych w pracy z rodziną (szczegółowy opis szkolenia)
 2. Dokumentacja pracy asystenta rodziny (szczegółowy opis szkolenia)
 3. Regulacje prawne w zakresie rodzinnych form pieczy zastępczej (szczegółowy opis szkolenia)
 4. Kontakty rodziny zastępczej z rodziną biologiczną dziecka przebywającego w pieczy zastępczej (szczegółowy opis szkolenia)
 5. Efekty kontroli – realizacja zaleceń pokontrolnych (szczegółowy opis szkolenia)
 6. Świat dziecka z FAS/FASD – wspomaganie rozwoju i metody pracy – grupa I i II (szczegółowy opis szkolenia)
 7. Proces powrotu dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziny (szczegółowy opis szkolenia)
 8. Profilaktyka stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w pracy w obszarze systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – grupa I i II  (szczegółowy opis szkolenia)
 9. Pozafinansowe sposoby motywowania pracowników (szczegółowy opis szkolenia)
 10. Cyberuzależnienia i dopalacze – profilaktyka i formy pomocy (szczegółowy opis szkolenia)
 11. Depresja u dzieci i młodzieży – diagnoza i formy wsparcia – grupa I i II (szczegółowy opis szkolenia)
 12. Przemoc wobec dziecka – skuteczna pomoc i wsparcie (szczegółowy opis szkolenia)
 13. Kurs podstawowy I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (szczegółowy opis szkolenia)
 14. Zaburzenia zachowanie i emocjonalne u dzieci – grupa I i II (szczegółowy opis szkolenia)

 

Ważne informacje dotyczące rekrutacji:

 

 • Przed przystąpieniem do procedury zgłoszenia się, prosimy o zapoznanie się z kryteriami rekrutacji opisanymi w Regulaminie uczestnictwa w formach wsparcia organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
 • Prosimy szczególną uwagę zwrócić na przynależność do grupy docelowej danego szkolenia, które zostały każdorazowo dokładnie wskazane w opisie.
 • Jedna osoba może zgłosić się maksymalnie na dwa tematy szkoleń. W przypadku zgłoszeń na więcej, niż dwa tematy, rozpatrywane będą tylko dwa pierwsze formularze (licząc od kolejności ich elektronicznego wypełnienia), a pozostałe zostaną automatycznie odrzucone – bez rozpatrzenia.
 • W przypadku zakwalifikowania się na jeden z tematów szkolenia, drugie zgłoszenie zostanie automatycznie wpisane na listę rezerwową.
 • Wszystkie szkolenia organizowane będą w oparciu o obowiązujące przepisy w zakresie wymogów sanitarnych przy organizacji spotkań i szkoleń, co może wiązać się z koniecznością wprowadzania zmian technicznych, jak i logistycznych w zakresie ich organizacji (np. mniejsza ilość osób w grupie, zmiana terminu realizacji szkolenia). Jednocześnie zapewniamy, że ROPS Województwa Śląskiego dołoży wszelkich starań aby Państwa udział w szkoleniu odbywał się w sposób umożliwiający maksymalne bezpieczeństwo przy zachowaniu komfortu w korzystaniu z formy wsparcia.

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu (32) 730 68 59 lub poprzez e-mail: szkolenia_power@rops-katowice.pl

 

 1. Załącznik 1 – Formularz zgłoszenia udziału w projekcie „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.
 2. Załącznik 2 – Oświadczenie uczestnika projektu.