Baza organizacji senioralnych

Poniżej przedstawiamy regionalną bazę instytucji i organizacji działających na rzecz seniorów. Widnieje w niej nazwa, cele działania, adres, telefon i adres e-mailowy danego podmiotu.

Nasza oferta skierowana jest do osób starszych mieszkających w miastach (szukamy: w pierwszej części bazy – miastach na prawach powiatu), jak również na obszarach wiejskich (szukamy danej gminy czy sołectwa w drugiej części bazy – powiatach ziemskich) naszego województwa.
Informacje zawarte w naszej bazie skierowane są do seniorów:

  • zainteresowanych poznaniem nowego grona przyjaciół i znajomych, z którymi można ciekawie spędzić czas wolny (np. w klubach seniora, uniwersytetach III wieku, dziennych domach pomocy, kołach gospodyń wiejskich itp.);
  • pasjonatów, mających podobne zainteresowania (np. w klubach seniora, kołach gospodyń wiejskich, organizacjach pozarządowych itp.);
  • potrzebujących pomocy udzielanej w ramach instytucji (w tym tzw. opieki środowiskowej, np. dowożenia posiłków, załatwiania spraw urzędowych, usług opiekuńczych), należących do gminy/ powiatu;
  • niesamodzielnych, którzy potrzebują całodobowej opieki innych osób (np. w domach pomocy społecznej, placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, prowadzonych w ramach działalności statutowej lub gospodarczej itp.);
  • potrzebujących wsparcia w ramach organizacji pozarządowych gromadzących osoby chore lub niepełnosprawne oraz ich rodziny;
  • terminalnie chorych i ich rodzin/ opiekunów (hospicja domowe i stacjonarne);
  • pragnących działać na rzecz innych osób starszych (np. zgłaszać pomysły lub problemy do rozwiązania) w gminnych radach seniorów;
  • pragnących służyć i pomagać niesamodzielnym lub niepełnosprawnym seniorom w ramach wolontariatu (istnieje wiele możliwości w zależności od predyspozycji i posiadanego czasu – centra wolontariatu, parafie, hospicja).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą bazą. W przypadku zainteresowania którąś z instytucji lub organizacji, prosimy o bezpośredni kontakt z osobami (adres, nr telefonu, e-mail) widocznymi w danym wierszu w bazie. Prosimy również o informację, w przypadku gdy któraś z organizacji w bazie jest nieaktywna.

Regionalna baza instytucji zajmujących się wspieraniem i aktywizacją osób starszych (dokument aktualizowany).

Ponieważ nasza baza zawiera dane teleadresowe aktualne na dany dzień, poniżej zamieściliśmy także przekierowanie źródłowe (link) do oficjalnych rejestrów poszczególnych typów instytucji, które są na bieżąco aktualizowane przez instytucje je nadzorujące: