Kategoria: Aktualności – Kooperacje 3D

KOOPERACJE 3D – współpraca w czasie epidemii

Dotychczasowa realizacja pilotażu Modelu Kooperacje 3D w województwie śląskim przebiegała płynnie, prowadząc do zawiązania 15 Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych oraz rozpoczęcia prac Zadaniowych Zespołów Kooperacyjnych testujących Model z osobami/rodzinami, chcącymi uczestniczyć we współpracy.

Jednak w marcu 2020 wszyscy stanęliśmy przed wyzwaniem, którego się nie spodziewaliśmy. Stan epidemii wirusa SARS-CoV-2, zmusił nas by zastanowić się nad sposobem kontynuowania kooperacji, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo beneficjentów projektu, a jednocześnie aby współpraca była użyteczna dla gmin miejskich uczestniczących w działaniach projektowych.

W zaistniałej sytuacji w ramach projektu „Kooperacje 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”:
– OPSy i PCPRy udzielają wsparcia potrzebującym, w tym osobom objętym kwarantanną. Monitorowana jest również sytuacja osób i rodzin wybranych do udziału w pilotażu Modelu na potrzeby której część ZZK współpracuje w trybie zdalnym – pracownicy ośrodków w razie wystąpienia takiej konieczności kontaktują się przez telefon lub mail z osobami/przedstawicielami instytucji, członków PZK, w celu ustalenia ewentualnego wsparcia;
– coaching i superwizja są prowadzone w trybie zdalnym, umożliwiając pracownikom socjalnym oraz pracownikom partnerskich instytucji uzyskanie wsparcia i konsultacji;
– animatorzy i eksperci ds. modelu utrzymują stały kontakt z pracownikami ds. sieci, pracownikami socjalnymi oraz PZK. Zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami możliwe jest doradztwo m.in. w zakresie funkcjonowania partnerstw, diagnozowania i planowania pomocy dla osób /rodzin. Dokonywana jest również diagnoza dotychczasowych działań w celu gromadzenie wniosków do księgi rekomendacyjnej. Ponadto, kontynuowane są prace nad koncepcją ewaluacji Modelu;
– przygotowywane są nowe, zdalne działania wzmacniające pracowników, w tym o charakterze edukacyjnym i doradczym;
– planowane bezpośrednie formy wsparcia, takie jak warsztaty kooperacyjne i spotkania edukacyjne, zostają przesunięte na późniejsze terminy. Prowadzone są prace nad przygotowaniem zamówień publicznych dotyczących nowych zadań oraz przedłużeniem funkcjonującego wsparcia.

Trwająca epidemia wirusa SARS-CoV-2 jest wyzwaniem dla wielu instytucji, których działalność opiera się na pracy z ludźmi, w tym dla służb społecznych, których profesja zyskała aktualnie zupełnie nowy wymiar. Mamy nadzieję, że rozpoczęta współpraca ułatwi podejmowanie działań na rzecz osób potrzebujących w tym trudnym czasie, przynosząc tym samym kolejne efekty kooperacji. Naszym obecnym celem jest utrzymanie współpracy z uczestnikami projektu, wzmacnianie pracowników i instytucji oraz kontynuacja zadań w możliwej do wykorzystania formie.

 

Polecamy:

– publikację udostępnioną przez Stowarzyszenie Certyfikowanych Superwizorów Pracy Socjalnej:

– publikację opracowaną przez prof. Izabelę Krasiejko z inicjatywy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Rodziny:

Rekrutacja na warsztaty kooperacyjne – realizacja projektu Kooperacje 3D.

UWAGA: Otwieramy rekrutację na szkolenia!

Uprzejmie informujemy, że w przypadku dalszego trwania epidemii koronawirusa i wydawania przez Ministerstwo Zdrowia zaleceń dotyczących organizacji szkoleń – terminy mogą ulec zmianie.

Szkolenia realizowane będą przy zachowaniu wszystkich zaleceń i obostrzeń wynikających z panującej epidemii.

 

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów innych polityk sektorowych (m.in. wymiaru sprawiedliwości, instytucji zatrudnienia i rynku pracy, oświaty, policji, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, instytucji kultury) z gmin i powiatów biorących udział w realizacji projektu Kooperacje 3D do uczestnictwa w dwudniowych warsztatach kooperacyjnych. czytaj dalej o: Rekrutacja na warsztaty kooperacyjne – realizacja projektu Kooperacje 3D.

Aby wzmacniać innych najpierw musimy wzmocnić siebie – coaching i superwizja online

W związku z podejmowanymi w kraju działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się COVID – 19 oraz w trosce o zdrowie Wykonawców i uczestników projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, dajemy Państwu możliwość korzystania z form wsparcia tj. coachingu oraz superwizji w trybie zdalnym.

Mając świadomość jak wyjątkowo wymagający jest to czas dla przedstawicieli służb społecznych, zachęcamy do korzystania z tej możliwości. Mamy nadzieję, że kontakt z profesjonalistami w obszarze superwizji i coachingu będzie dla Państwa wsparciem w tej trudnej sytuacji, pozwoli na spojrzenie z innej perspektywy oraz zapewni możliwość konsultacji problemu z innym specjalistą.

Do skorzystania z wyżej wymienionych form wsparcia zapraszamy przedstawicieli gmin/powiatów biorących udział w projekcie, którzy już dokonali zgłoszenia w formie elektronicznej oraz przesłali formularz w wersji papierowej do ROPSu.

Dodatkowe informacje na temat superwizji/coachingu online można uzyskać pisząc na adres oszymus@rops-katowice.pl

Pilotaż Modelu Kooperacje 3D – jesteśmy w połowie drogi!

Wraz z końcem 2019 roku dotarliśmy do połowy fazy testowania Modelu Kooperacji 3D opracowanego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin”. Co zdarzyło się przez pierwsze 9 miesięcy fazy pilotażu?

– ZAWIĄZANO 15 PARTNERSKICH ZESPOŁÓW KOOPERACYJNYCH (PZK)!

W gminach i powiatach województwa śląskiego uczestniczących w pilotażu prężnie działali animatorzy, których zadaniem było wsparcie ośrodków pomocy społecznej jako liderów instytucjonalnych partnerstw. W województwie śląskim przeprowadzono łącznie 45 spotkań, przyjmując formułę organizacji 2 spotkań inicjujących oraz 1 spotkania formalizującego powołanie PZK dla każdej gminy.
Celem zawiązanych partnerstw jest skoordynowanie działań lokalnych instytucji na rzecz efektywnego wsparcia wspólnego klienta – osoby lub rodziny dotkniętej problemami społecznymi. Wzajemna współpraca dotyczyć będzie wszystkich etapów pracy z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym, począwszy od wieloaspektowej diagnozy potrzeb poprzez udzielenie najlepszej, multidyscyplinarnej pomocy opartej o posiadane zasoby. Uczestnicy spotkań podkreślali, że zawiązanie zespołu partnerskiego pozwala wejść dotychczasowej współpracy na nowy, wyższy poziom. Ma przyczynić się m.in. do przełamania dotychczasowych ograniczeń, a także do pogłębienia wiedzy o sposobach działania i zakresach kompetencyjnych poszczególnych instytucji. czytaj dalej o: Pilotaż Modelu Kooperacje 3D – jesteśmy w połowie drogi!

Spotkanie III Komitetów Sterujących w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

W dnia 14-15 listopada 2019 roku w Ustroniu miało miejsce drugie w tym roku spotkanie wspólne III Komitetów Sterujących z makroregionów realizujących ogólnopolski projekt, którego celem jest wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych.

W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy regionalnych ośrodków polityki społecznej, kierownicy koordynatorzy regionalni i pracownicy merytoryczni projektów z III makroregionów oraz eksperci ds. modelu z całej Polski. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Kooperacje 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W pierwszym dniu, po oficjalnym rozpoczęciu spotkania przez Panią Mariettę Hełkę – Zastępcę Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, uwaga uczestników została skupiona wokół realizacji II kamienia milowego, czyli pilotażu modeli kooperacji w poszczególnych regionach Polski. O swoich doświadczeniach opowiedzieli kolejno:

 • Pani Bożena Zasępa oraz Izabela Krasiejko – ekspertki wiodące w projekcie „Kooperacje 3D – Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” (makroregion południowy);
 • Pani Anna Tomulewicz – ekspertka w projekcie „Liderzy kooperacji” (makroregion wschodni);
 • Karolina Kramkowska – projekt „Kooperacja – efektywna i skuteczna” (makroregion północno- zachodni).

W trakcie pierwszego dnia znalazło się również miejsce na rozmowę o sukcesach i problemach w realizacji fazy pilotażu, jak również na omówienie różnic pomiędzy poszczególnymi modelami.

Drugi dzień był okazją do rozmów na temat ewaluacji fazy pilotażu oraz „burzy mózgów” na temat promocji wypracowanych modeli w całej Polsce. Uczestnicy spotkania ustalili również dalszy tryb współpracy oraz kolejne terminy spotkań.


Galeria:

Rekrutacja na spotkanie edukacyjne pn. „Organizowanie i prowadzenie spotkań zespołu multiprofesjonalnego zgodnie z ideą empowerment” – termin uzupełniający

Serdecznie zapraszamy pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie uczestniczących w projekcie Kooperacje 3D do udziału w spotkaniu edukacyjnym pn. „Organizowanie i prowadzenie spotkań zespołu multiprofesjonalnego zgodnie z ideą empowerment” w dniu 28.11.2019 r.

Jest to dodatkowy termin dla osób, które będą uczestniczyć we wdrażaniu Modelu Kooperacji, a nie mogły wziąć udziału w pierwszych spotkaniach z przedmiotowego obszaru. czytaj dalej o: Rekrutacja na spotkanie edukacyjne pn. „Organizowanie i prowadzenie spotkań zespołu multiprofesjonalnego zgodnie z ideą empowerment” – termin uzupełniający

Kierunek – partnerstwo! Spotkania inicjujące PZK w ramach wdrażania Modelu Kooperacji 3D.

Od kwietnia bieżącego roku w 15 gminach i powiatach województwa śląskiego zaangażowanych w realizację projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, rozpoczął się pilotaż Modelu Kooperacji 3D.

To okres zintensyfikowanej pracy ośrodków pomocy społecznej, które jako inicjatorzy i przyszli liderzy partnerstw, przy wsparciu animatorów oraz ekspertów, rozpoczęły wdrażanie modelu. Zakres realizowanych działań obejmował m.in. diagnozę zasobów pomocy społecznej, identyfikację zasobów w środowisku lokalnym – pod kątem wytypowania i zaproszenia do współpracy kooperantów oraz wstępny wybór osób/rodzin do testowania modelu. Zorganizowane zostały także pierwsze spotkania inicjujące Partnerskie Zespoły Kooperacyjne. Już w czerwcu udało się zrealizować spotkania na terenie 8 miast województwa śląskiego tj. w: Zawierciu, Żorach, Rybniku, Knurowie, Cieszynie, Dąbrowie Górniczej, Mikołowie oraz Sosnowcu. Do końca września bieżącego roku odbyły się również spotkania w Będzinie, Lublińcu, Siemianowicach Śląskich, Częstochowie, Mysłowicach, Tarnowskich Górach oraz Bielsku-Białej.

Aktualnie organizowane są kolejne spotkania inicjujące partnerstwa w wyżej wymienionych miastach, by do końca roku w większości z nich udało się zawiązać sformalizowane partnerstwa terytorialne. Umożliwi to rozpoczęcie pracy Zadaniowym Zespołom Kooperacyjnym, skupionym na integracji działań na rzecz konkretnych osób, rodzin i grup społecznych.

Współpraca międzyinstytucjonalna jest codziennością w pracy osób zaangażowanych w działania w obszarze pomocy i integracji społecznej, edukacji, systemu opieki zdrowotnej, sądownictwa, policji i innych polityk sektorowych. Pomimo wielu inicjatyw podejmowanych w celu wzmocnienia korzyści wynikających ze współpracy tych instytucji, ich pracownicy chętnie angażują się w nowe zadania realizowane w drugiej fazie projektu Kooperacje 3D. Spotkania inicjujące PZK cieszą się pozytywną reakcją ze strony tych osób. Uczestnicy dostrzegają sens i potrzebę tworzenia partnerstw lokalnych w swoich miastach w celu usprawnienia wspólnych działań i zwiększenia potencjału instytucji.

Otwartość na współpracę i wymianę informacji, nowe pomysły oraz dostrzeżenie przez potencjalnych kooperantów realnych korzyści, wynikających z efektywnej współpracy międzyinstytucjonalnej daje nadzieję na zawarcie trwałych partnerstw lokalnych.


Galeria:

Rekrutacja uczestników do udziału w superwizji w ramach Zadaniowych Zespołów Kooperacyjnych – projekt „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do udziału w superwizji w ramach ZZK w projekcie „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. czytaj dalej o: Rekrutacja uczestników do udziału w superwizji w ramach Zadaniowych Zespołów Kooperacyjnych – projekt „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Rekrutacja na warsztaty kooperacyjne pn. „Razem znaczy lepiej – współpraca multiprofesjonalna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych” – realizacja projektu Kooperacje 3D.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach kooperacyjncyh pn. „Razem znaczy lepiej – współpraca multiprofesjonalna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych” organizowanych w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Warsztaty kooperacyjne adresowane są do przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów innych polityk sektorowych (m.in. wymiaru sprawiedliwości, instytucji zatrudnienia i rynku pracy, oświaty, policji, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, instytucji kultury) w tym dla osób zarządzających, kluczowych i pracowników z gmin i powiatów biorących udział we wdrożeniu Modelu Kooperacji 3D.

Warsztaty kooperacyjne przeznaczone są dla gmin biorących udział w realizacji projektu. Na dany termin kwalifikowane będą jedynie osoby z gmin, które są do niego przypisane. Zgłoszenia do udziału w spotkaniu należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej do siedziby ROPS do  7 dni przed planowanym terminem spotkania.

Liczba miejsc jest ograniczona. Informacje o zakwalifikowaniu przesyłane będą na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

Warsztaty I i II są od siebie niezależne (nie są kontynuacją), oznacza to, że możliwe jest zgłoszenie różnych przedstawicieli instytucji na wybrany temat warsztatów. Na każdy termin dla jednej gminy przewidzianych zostało 20 miejsc.

Terminy dwudniowych warsztatów kooperacyjnych:

Warsztat I Budowanie partnerskiego zespołu (2-dniowy)

 • 16-17.09.2019 roku – Dąbrowa Górnicza, Mikołów, Zawiercie
 • 18-19.09.2019 roku – Cieszyn, Knurów, Rybnik
 • 30.09 – 01.10.2019 roku – Bielsko-Biała, Sosnowiec, Żory
 • 02-03.10.2019 roku – Częstochowa, Lubliniec, Tarnowskie Góry
 • 21-22.10.2019 roku – Będzin, Mysłowice, Siemianowice Śląskie

Warsztat II Budowanie zespołu multiprofesjonalnego i wzmacnianie współpracy (2-dniowy)

 • 23-24.10.2019 roku – Dąbrowa Górnicza, Mikołów, Zawiercie
 • 04-05.11.2019 roku – Cieszyn, Knurów, Rybnik
 • 06-07.11.2019 roku – Bielsko-Biała, Sosnowiec, Żory
 • 12-13.11.2019 roku – Częstochowa, Lubliniec, Tarnowskie Góry
 • 14-15.11.2019 roku – Będzin, Mysłowice, Siemianowice Śląskie

Razem znaczy lepiej – współpraca multiprofesjonalna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych – szczegółowe informacje

Informacja potwierdzająca udział w spotkaniu wraz z dokładnym miejscem zostanie przesłana pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji.

Dodatkowe informacje na temat warsztatów można uzyskać pod numerem telefonu 32 730 68 73 lub 786 119 765.

Osoby zainteresowane udziałem w powyższych warsztatach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

Załączniki:

Rekrutacja na spotkania edukacyjne pn. „Organizowanie i prowadzenie spotkań zespołu multiprofesjonalnego zgodnie z ideą empowerment (przy udziale osoby lub rodziny)” – realizacja projektu Kooperacje 3D.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach edukacyjnych pn. „Organizowanie i prowadzenie spotkań zespołu multiprofesjonalnego zgodnie z ideą empowerment (przy udziale osoby lub rodziny)” organizowanych w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Spotkania edukacyjne adresowane są do pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie z gmin/powiatów uczestniczących w realizacji projektu.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej do siedziby ROPS do dnia 30.08.2019 roku.

Terminy spotkania edukacyjnego do wyboru:

 • 12.09.2019r.(czwartek)
 • 19.09.2019r.(czwartek)
 • 23.09.2019r.(poniedziałek)
 • 04.10.2019r.(piątek)

Organizowanie i prowadzenie spotkań zespołu multiprofesjonalnego zgodnie z ideą empowerment (przy udziale osoby lub rodziny) – szczegółowe informacje

Spotkania będą realizowane w formie stacjonarnej, na terenie miasta Katowice.
Informacja potwierdzająca udział w spotkaniu wraz z dokładnym miejscem zostanie przesłana pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji.

Dodatkowe informacje na temat spotkań można uzyskać pod numerem telefonu 32 730 68 73.

Osoby zainteresowane udziałem w powyższych spotkaniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

Załączniki:

Spotkanie III Komitetów Sterujących w ramach projektu „Kooperacje 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

W dniach 26-27 czerwca 2019r. odbyło się spotkanie wspólne III Komitetów Sterujących z makroregionów zaangażowanych w realizację ogólnopolskiego projektu mającego na celu wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych.

W spotkaniu zorganizowanym w ramach projektu „Kooperacje 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, udział wzięli kierownicy i koordynatorzy regionalni z III makroregionów, eksperci ds. modelu oraz dyrektorzy regionalnych ośrodków polityki społecznej z całej Polski.

W pierwszym dniu, po rozpoczęciu spotkania przez pana Grzegorza Baranowskiego Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, omówiona została realizacja I kamienia milowego projektu:

 • pani Bożena Zasępa – ekspert wiodący w projekcie „Kooperacje 3D – Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”(makroregion południowy) zaprezentowała model kooperacji wypracowany dla gmin miejskich pow. 20 tyś mieszkańców;
 • pani Anna Tomulewicz – ekspert oraz pani Elżbieta Bielecka – konsultant naukowy w projekcie „Liderzy kooperacji” (makroregion wschodni) omówiły model opracowany dla gmin wiejskich;
 • pan Michał Neumann Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu – projekt „Kooperacja – efektywna i skuteczna” (makroregion północno-zachodni) nakreślił koncepcję modelu kooperacji dla gmin miejsko – wiejskich.

Kolejny dzień poświęcony był realizacji drugiej fazy projektu. Kierownicy i koordynatorzy projektów w poszczególnych makroregionach zaprezentowali planowane działania, które mają wesprzeć proces wdrażania wypracowanych modeli. Omówiono dotychczasowe oraz przewidywane trudności/ ryzyka w realizacji projektów, a także ustalono dalszy tryb współpracy oraz terminy spotkań.

Spotkanie wspólne III Komitetów Sterujących było okazją nie tylko do merytorycznej dyskusji, ale również do odczarowania mitu Katowic – miasta kopalń, hałd, węgla i ciężkiego powietrza. Uczestnicy spotkania mieli okazję zwiedzić centrum i zobaczyć jak miasto – stolica województwa śląskiego – wypiękniało, stało się nowoczesne i wbrew pozorom bardzo zielone. Wizyta sprzyjała również integracji, kooperacji oraz promocji nowych inicjatyw – to właśnie w trakcie takich spotkań rodzą się idee i pomysły na wspólne działania.


Galeria:

Rekrutacja na spotkania edukacyjne „Dialog motywujący w pracy socjalnej” – realizacja projektu Kooperacje 3D- Rekrutacja zakończona.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach edukacyjnych pn. „Dialog motywujący w pracy socjalnej” organizowanych w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Spotkania edukacyjne adresowane są do pracowników ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie z gmin/powiatów uczestniczących w realizacji projektu.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej do siedziby ROPS do dnia 09.08.2019 roku.

Terminy dwudniowych spotkań edukacyjnych do wyboru:

 • 27.09.19r.(piątek), 30.09.19r.(poniedziałek) – Rybnik
 • 18.10.19r.(piątek), 21.10.19r.(poniedziałek) – Częstochowa

Dialog motywujący w pracy socjalnej- szczegółowe informacje

Informacja potwierdzająca udział w spotkaniu wraz z dokładnym miejscem zostanie przesłana pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji.

Dodatkowe informacje na temat spotkań można uzyskać pod numerem telefonu 32 730 68 73.

Osoby zainteresowane udziałem w powyższych spotkaniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” oraz o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji.

Dokumenty do pobrania:

Spotkanie edukacyjne w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

10 maja 2019 roku w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbyło się spotkanie edukacyjne inaugurujące rozpoczęcie kolejnej fazy projektu – fazy pilotażu w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Spotkanie adresowane było do przedstawicieli władz samorządowych oraz dyrektorów ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, reprezentujących JST biorące udział w projekcie.

Spotkanie uroczyście otworzyła Pani Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa Śląskiego. Następnie głos zabrał Pan Grzegorz Baranowski – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, który opowiedział o korzyściach kooperacji. Kolejną częścią spotkania było wystąpienie Pani dr Bożeny Zasępy – eksperta wiodącego, która przedstawiła uczestnikom spotkania najważniejsze założenia wypracowanego w I fazie projektu Modelu kooperacji. Głos zabrały również ekspertki pracujące bezpośrednio nad koncepcją modelu: Pani Agnieszka Kowalska i Pani Ewa Pająk, które opowiedziały o korzyściach z udziału w Projekcie.

Druga część spotkania przybliżyła zaproszonym gościom koncepcję fazy pilotażu dzięki wystąpieniu Pani Karoliny Jaworskiej – Supernak – kierownika projektu z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach. W tej części spotkania zaprezentował się również Pan Cezary Ulasiński z Centrum Doradztwa Strategicznego s.c., który wraz z zespołem profesjonalnych i pełnych pasji doradców będzie animował zawiązanie partnerstw w oparciu o koncepcję Modelu na terenie gmin biorących udział w projekcie.

Całość spotkania zamykał panel dyskusyjny, który był doskonałą okazją do przedstawienia swoich opinii nt. bieżących działań w projekcie, jak również zadania nurtujących pytań ekspertom, animatorom czy pracownikom Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu i zachęcamy do owocnej współpracy w kluczowej dla projektu fazie pilotażu.


Galeria:

 

Zaproszenie na spotkanie – rozpoczęcie II fazy projektu „Kooperacje 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”


Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu rozpoczynającym realizację II fazy projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, które odbędzie się w Katowicach w dniu 10 maja 2019 roku w godz. 10.00 – 13.00.

Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli władz samorządowych oraz dyrektorów ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, reprezentujących JST biorące udział w projekcie.

Będzie ono okazją do prezentacji założeń Modelu, omówienia koncepcji pilotażu oraz rozpoczęcia współpracy z animatorami/doradcami partnerstw i ekspertami, którzy będą bezpośrednio wspierać Gminy w realizacji zadań na ich terenie. czytaj dalej o: Zaproszenie na spotkanie – rozpoczęcie II fazy projektu „Kooperacje 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Raport z przeprowadzonych konsultacji Modelu Kooperacje 3D

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom za aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych oraz za wszystkie przesłane uwagi i opinie na temat wstępnego Modelu Kooperacje 3D, opracowanego w ramach projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Państwa cenne uwagi i spostrzeżenia odnośnie wypracowanego materiału przyczyniły się do nadania modelowi ostatecznego kształtu i umożliwienia rozpoczęcia jego wdrażania.

Zachęcamy do zapoznania sią z zamieszczonym poniżej raportem, w którym znajdziecie Państwo dokładne informacje nt. przebiegu i wyników konsultacji wstępnego Modelu Kooperacje 3D.

Należy jednak pamiętać, że Model Kooperacje 3D nie jest dokumentem ostatecznym. Pilotaż, który właśnie się rozpoczął, ma na celu nie tylko sprawdzenie w praktyce rozwiązań zaproponowanych w modelu, ale także sformułowanie wniosków, w tym dotyczących koniecznych modyfikacji lub poszerzenia założeń oraz identyfikację barier utrudniających współpracę wraz z propozycjami ich likwidacji.

Liczymy, że gminy/powiaty biorące udział w projekcie w trakcie testowania dostarczą nam wielu informacji zwrotnych i wspólnie udoskonalimy Model Kooperacje 3D, aby spełnił swoje funkcje:

 • doprowadził do efektywniejszego gospodarowania lokalnymi zasobami,
 • zainicjował powstanie trwałych praktyk kooperacyjnych, w których usługi społeczne są skoordynowane, nie dublują się i nie są sprzeczne wobec siebie,
 • zaś potrzeby osób/rodzin/grup społecznych będą zaspokajane poprzez włączenie ich w sieć współpracy, opartą o zidentyfikowane zasoby własne oraz społeczności lokalnej, przy wykorzystaniu podejścia empowerment.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. realizacji projektu „ Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” pod numerem telefonu (32) 730 68 73.

Kooperacje 3D – I Kamień Milowy zrealizowany!

29 marca 2019 roku w Katowicach odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego oraz Zespołu ds. Modelu, kończące pierwszy etap działań realizowanych w ramach projektu „Kooperacje 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

W trakcie spotkania podsumowano wnioski i uwagi jakie zgłoszone zostały w ramach konsultacji Modelu Kooperacje 3D oraz zaprezentowano wprowadzone w ich wyniku zmiany. Punktem głównym spotkania było jednak formalne zatwierdzenie i przyjęcie opracowanego, skonsultowanego i zaopiniowanego przez m.in. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokumentu w postaci MODELU, który w kolejnej fazie projektu będzie wdrożony do pilotażu.

Przyjęcie Modelu oficjalnie zakończyło I Kamień Milowy Projektu, było także okazją do podsumowania zadań podjętych w I FAZIE jego realizacji oraz przedstawienia i omówienia zaplanowanych działań w pilotażowej II FAZIE projektu.

OSIĄGNIĘCIA I WYNIKI I FAZY PROJEKTU:

 • Powstał raport z badania pn. „Diagnoza stanu oraz warunków i sposobu poprawy wielosektorowej kooperacji na rzecz włączenia społecznego osób i rodzin w gminach miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców”.
 • Podpisano porozumienia o współpracy w ramach projektu – 50 JST (20 powiatów i 30 gmin) z makroregionu III obejmującego 4 województwa: śląskie, łódzkie, małopolskie oraz opolskie.
 • Wypracowano Model Kooperacje 3D – w wersji do wdrażania – opisujący i systematyzujący współpracę instytucji pomocy i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych.
 • Przeprowadzono konsultacje modelu w gminach/powiatach makroregionu III:
  – 20 spotkań konsultacyjnych dla kadry kierowniczej i pracowników;
  – konsultacje elektroniczne;
  – indywidualne spotkania konsultacje w gminach/powiatach biorących udział w projekcie.
 • Zorganizowano 4 regionalne konferencje edukacyjne.
 • Zorganizowano 34 szkolenia międzysektorowe dla przedstawicieli instytucji działających w obszarze różnych polityk sektorowych.
 • Objęto wsparciem merytorycznym, w postaci coachingu, pracowników socjalnych z gmin/powiatów, które podpisały porozumienie w ramach projektu.

ZAŁOŻENIA II PILOTAŻOWEJ FAZY PROJEKTU:

 • Wdrożenie i testowanie Modelu Kooperacji 3D w 50 JST przy wsparciu animatorów partnerstw oraz ekspertów ds. modelu.
 • Zawiązanie Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych (PZK) składających się z przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów innych polityki sektorowych.
 • Przetestowanie modelowego rozwiązania wśród osób/rodzin korzystających ze wsparcia Ośrodków Pomocy Społecznej z gmin/powiatów uczestniczących w projekcie – 250-500 osób/rodzin.
 • Wypracowanie wniosków i sprawozdania podsumowującego efekty pilotażu.
 • Opracowanie katalogu dobrych praktyk (m.in. na podstawie doświadczeń JST biorących udział w pilotażu).
 • Wsparcie edukacyjno-szkoleniowe instytucji zaangażowanych w PZK oraz realizację założeń Modelu:
  – spotkania edukacyjne w ramach pilotażu – wprowadzające do fazy testowania Modelu, dostarczające lub poszerzające wiedzę z zakresu rozwiązań i metod pracy proponowanych w Modelu;
  – dwudniowe warsztaty kooperacyjne dla kadry zarządzającej oraz pracowników;
  – coaching dla pracowników socjalnych;
  – superwizja dla członków Zadaniowych Zespołów Kooperacyjnych.
 • Wsparcie doradczo-organizacyjne dla każdej gminy uczestniczącej w pilotażu:
  – animator – moderator partnerstw;
  – ekspert ds. modelu;
  – pomoc w organizacji spotkań inicjujących zawiązywanie PZK.

01 kwietnia br. rozpoczął się czas realizacji II Kamienia Milowego projektu – najdłuższego, ale i najbarwniejszego etapu, w którym wdrożony i testowany będzie Model Kooperacje 3D. Będzie to czas by wychwycić i wzmocnić dobre strony modelu, ale również by wyeliminować ewentualne nieścisłości koncepcyjne.
Najlepszym podsumowaniem czekającego nas okresu wydają się słowa W.Goethego: „wszystko jest trudne, zanim stanie się łatwe. Sukces odnoszą ci, którzy potrafią zmusić się do pracy.”

Do dzieła!

Dokumenty do pobrania:


Galeria:

Zaproszenie na konsultacje wstępnego modelu kooperacji.


Serdecznie zapraszamy na konsultacje Wstępnego modelu kooperacji opracowanego w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój 2014 – 2020.

Konsultacje modelu adresowane są do przedstawicieli wszystkich gmin (powyżej 20 tysięcy mieszkańców) oraz ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy społecznej w województwie śląskim. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii na temat założeń i rozwiązań zaproponowanych w opracowanym modelu.

Zgłoszenia na konsultacje dla kadry kierowniczej należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego do dnia 20 lutego 2019 roku. Formularz w wersji papierowej należy przesłać do siedziby ROPS lub przynieść ze sobą w dniu konsultacji.

Zgłoszenia na konsultacje dla pracowników należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego do dnia 21 lutego 2019 roku. Formularz w wersji papierowej należy przesłać do siedziby ROPS lub przynieść ze sobą w dniu konsultacji.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Konsultacje wstępnego modelu kooperacji.

Szanowni Państwo
Zapraszamy do udziału w konsultacjach Wstępnego modelu kooperacji opracowanego w ramach projektu pn. Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin spółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dokument powstał przy udziale ekspertów z czterech województw: śląskiego, łódzkiego, małopolskiego oraz opolskiego. Jego podstawowym celem jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współdziałania pomiędzy instytucjami pomocy społecznej oraz podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. Model opiera się na założeniu, że nie ma jednej optymalnej formy wsparcia dla osób czy rodzin korzystających z pomocy społecznej a jedynie wykorzystując potencjał oraz zasoby lokalnych instytucji można zaproponować bardziej spersonalizowane formy wsparcia uwzględniające ich specyficzne potrzeby. Model zawiera więc proponowany wzór współpracy nie tylko z klientami i na ich rzecz, ale również pomiędzy lokalnymi instytucjami czy zespołami pracowników.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Modelu oraz podzielenia się z nami Państwa opinią na temat zaproponowanych w nim założeń i rozwiązań. Wszelkie spostrzeżenia będą dla nas bardzo pomocne w przygotowaniu ostateczniej wersji Modelu do pilotażu, który zapoczyna się w kwietniu bieżącego roku.
Konsultacje w formie elektronicznej prowadzone będą do dnia 05 marca 2019 r. Uwagi można składać wypełniając załączony formularz zgłaszania uwag i przesyłając na adres kskwiercz@rops-katowice.pl

 1. Model Kooperacje 3D
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Załącznik nr 4
 6. Załącznik nr 5
 7. Wykaz narzędzi Modelu Kooperacje 3D wraz z opisem zastosowania i statusem
 8. Narzędzie 1A: Narzędzie do badania zasobów. Instytucje kultury – ocena zasobów
 9. Narzędzie 1B: Narzędzie do badania zasobów. Instytucje rynku pracy – ocena zasobów
 10. Narzędzie nr 2: Kwestionariusz oceny współpracy międzysektorowej, międzyresortowej i międzyorganizacyjnej pracowników ośrodka pomocy społecznej. Cz. 1
 11. Narzędzie nr 3: Kwestionariusz oceny współpracy międzysektorowej, międzyresortowej i międzyorganizacyjnej pracowników ośrodka pomocy społecznej. Cz. 2
 12. Narzędzie nr 4: Wzór upoważnienia
 13. Narzędzie nr 5: Scenariusz spotkania inicjującego PZK
 14. Narzędzie nr 6: Kwestionariusz oceny współpracy międzysektorowej, międzyresortowej i międzyorganizacyjnej pracowników kooperantów w ramach PZK
 15. Narzędzie nr 7A: Karta usług kooperanta
 16. Narzędzie nr 7B: Karta usług kooperanta
 17. Narzędzie nr 7C: Karta usług kooperanta
 18. Narzędzie nr 7D: Karta usług kooperanta
 19. Narzędzie nr 7E: Karta usług kooperanta
 20. Narzędzie nr 7F: Karta usług kooperanta
 21. Narzędzie nr 7G: Karta usług kooperanta
 22. Narzędzie nr 7H: Karta usług kooperanta
 23. Narzędzie nr 8: Deklaracja przystąpienia do PZK – wzór
 24. Narzędzie nr 9: Ramowy Regulamin PZK – wzór
 25. Narzędzie nr 10: Scenariusz spotkania formalizującego PZK
 26. Narzędzie nr 11: Lokalny koszyk usług w formacie Excel
 27. Narzędzie nr 12: Scenariusz spotkania (kolejnego spotkania) PZK
 28. Narzędzie nr 13: Ewaluacja partnerskich zespołów kooperacyjnych – pytania ewaluacyjne
 29. Narzędzie nr 14: Przyjęcie wniosku – protokół
 30. Narzędzie nr 15: Karta działań w pracy socjalnej
 31. Narzędzie nr 16A: Kwestionariusz ewaluacji wstępnej współpracy (ex-ante)
 32. Narzędzie nr 16B: Kwestionariusz ewaluacji bieżącej współpracy (on-going)
 33. Narzędzie nr 16C: Kwestionariusz ewaluacji końcowej współpracy (ex-post)
 34. Narzędzie nr 17: Przewodnik po działaniach niezbędnych do zorganizowania pierwszego spotkania partnerów w ramach ZZK
 35. Narzędzie nr 18: Scenariusz pierwszego spotkania ZZK
 36. Narzędzie nr 19: Protokół posiedzenia ZZK
 37. Narzędzie nr 20:: Karta projektu socjalnego
 38. Narzędzie nr 21: Scenariusz drugiego i kolejnych spotkań ZZK

Formularz zgłaszania uwag

Podsumowanie roku 2018 – czyli krótki opis podejmowanych działań w projekcie pn. „Kooperacje 3D- model wielosektorwej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Z dniem 01.04.2018r. ruszył ogólnopolski projekt kooperacji międzysektorowych, którego celem głównym jest wypracowanie i wdrożenie MODELU KOOPERACJI pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia:
– gmin wiejskich – projekt pn. „Liderzy kooperacji”, Makroregion I obejmujący woj. lubelskie, mazowieckie, podkarpackie, podlaskie i świętokrzyskie.
– gmin miejsko-wiejskich – projekt pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, Makroregion II obejmujący woj. zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie.
– gmin miejskich – projekt pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin”, Makroregion III obejmujący woj. śląskie, opolskie, małopolskie i łódzkie.

Liderem projektu w Makroregionie III został Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Realizacja projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz osób i rodzin” została podzielona na 4 fazy. Aktualnie znajdujemy się w fazie I – FAZA MODELU, która kończy się w pierwszym kwartale 2019 roku. W tej fazie działania skupiły się na dwóch kwestiach: wypracowanie Modelu Kooperacji oraz nawiązanie współpracy z gminami/powiatami uczestniczącymi w projekcie.

1. Współpraca z GMINAMI/POWIATAMI:
CZERWIEC – 21 czerwca 2018 roku odbyła się konferencja edukacyjna pn. „Kooperacje 3D – korzyści, konieczność, kompetencje”, w której udział wzięli przedstawiciele jednostek organizacyjnych z różnych sektorów. Celem konferencji było przedstawienie uczestnikom istoty kooperacji oraz korzyści wynikających ze współpracy instytucji pomocy społecznej oraz podmiotów innych polityk sektorowych.
LIPIEC – Podpisanie porozumień o współpracy w ramach projektu z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Do realizacji projektu na terenie województwa śląskiego przystąpiło 15 gmin oraz 7 powiatów.
SIERPIEŃ – Coaching dla pracowników socjalnych. Od sierpnia bieżącego roku w spotkaniach uczestniczy 30 pracowników socjalnych, którzy w dalszej części projektu będą pracować z osobami lub rodzinami w oparciu o MODEL. Na chwilę obecną zrealizowane zostało około 300 godzin coachingu.
WRZESIEŃ – Spotkanie konsultacyjne. W miesiącu wrześniu odbyły się pierwsze spotkania konsultacyjne (1 dla kadry kierowniczej oraz 4 dla pracowników ops), na których omówione zostały założenia wypracowywanego modelu kooperacji w celu prowadzenia efektywnej współpracy na rzecz poprawy sytuacji osób i rodzin.
PAŹDZIERNIK/LISTOPAD – szkolenia międzysektorowe z warsztatami. Ich celem było wzmocnienie merytoryczne kadry zarządzającej i pracowników instytucji pomocy społecznej oraz podmiotów innych polityk sektorowych oraz zapoznanie się przedstawicieli różnych instytucji na potrzeby sieciowania partnerskich zespołów w niedalekiej przyszłości. Łącznie podczas 8 szkoleń w 4 subregionach województwa śląskiego zrealizowanych zostało 168 godzin dydaktycznych.

2. Wypracowanie MODELU KOOPERACJI – Współpraca ekspertów oraz współpraca z ekspertami.
LIPIEC-LISTOPAD – „Diagnoza stanu oraz warunków i sposobu poprawy wielosektorowej kooperacji na rzecz włączenia społecznego osób i rodzin w gminach miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców”. Badanie objęło obszar województw: łódzkie, małopolskie, opolskie i śląskie. W wyniku przeprowadzonej diagnozy powstał raport metodologiczny, który zawiera opis obecnie występujących wzorów/schematów relacji pomiędzy partnerami sieci oraz rekomendacje działań w zakresie budowania modelu kooperacji międzysektorowej.
CZERWIEC-GRUDZIEŃ – Od czerwca bieżącego roku eksperci z czterech województw intensywnie pracują w zespołach roboczych nad Modelem Kooperacji obejmującym różne poziomy współpracy (instytucjonalny, pracowniczy, poziom pracownik-klient). W ramach prac merytorycznych wszyscy eksperci zaangażowani w projekt spotykają się raz w miesiącu, aby połączyć ze sobą wypracowane treści oraz wspólnie omawiać elementy sporne celem opracowania jak najwyższej jakości materiału. Na chwilę obecną powstała koncepcja Modelu, jego struktury oraz opis treści Modelu. Praca ekspertów skupia się obecnie nad uspójnieniem Modelu oraz przygotowaniem go do konsultacji przewidzianych w I kwartale 2019r.

Od II kwartału 2019r. rozpoczyna się FAZA II – tzw. PILOTAŻU, w której przez 18 miesięcy w gminach/powiatach, które podpisały porozumienie o współpracy w projekcie, wdrożony i testowany będzie Model Kooperacji.

Zakończono cykl szkoleń międzysektorowych

Ponad 270 przedstawicieli instytucji działających w obszarze różnych polityk sektorowych, w tym m.in. jednostek administracji rządowej, samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, instytucji rynku pracy, podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz sądów i policji miało możliwość uczestnictwa w szkoleniach międzysektorowych pn. „Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych”. Szkolenia połączone z warsztatami zorganizowane zostały w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. czytaj dalej o: Zakończono cykl szkoleń międzysektorowych

Ostatnie miejsca na szkolenia międzysektorowe w Bielsku-Białej!

Pomyślna i efektywna współpraca na rzecz wsparcia osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej zależy przede wszystkim od wzajemnego zrozumienia, poznania realiów i ram, w których działają partnerskie instytucje, a także od sprawnej komunikacji.

Dobrą okazją do wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów z szeroką gamą podmiotów mogą być bezpłatne szkolenia międzysektorowe pn. „Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych”, organizowane w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

czytaj dalej o: Ostatnie miejsca na szkolenia międzysektorowe w Bielsku-Białej!

Harmonogram form wsparcia dotyczący coachingu dla pracowników socjalnych w październiku 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia  dotyczącym spotkań coachingowych z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w październiku 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Dodatkowy nabór na szkolenia międzysektorowe w Częstochowie i Bielsku-Białej – projekt Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

Uprzejmie informujemy, że został wydłużony termin rekrutacji na szkolenia międzysektorowe pn. „Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych”, które mają się odbywać na terenie miast Częstochowy oraz Bielsku-Białej.

Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.” Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zgłoszenia na szkolenie w CZĘSTOCHOWIE należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza do dnia 24 października 2018r. Formularz w wersji papierowej wraz z oświadczeniem uczestnika projektu należy przesłać do siedziby ROPS lub przynieść ze sobą w dniu szkolenia.

Zgłoszenia na szkolenie w BIELSKU-BIAŁEJ należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza do dnia 30 października 2018r. Formularz w wersji papierowej wraz z oświadczeniem uczestnika projektu należy przesłać do siedziby ROPS lub przynieść ze sobą w dniu szkolenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby do udziału w szkoleniach międzysektorowych.
Terminy szkolenia do wyboru:

Szkolenia międzysektorowe dla kadry zarządzającej i pracowników kluczowych instytucji pomocy społecznej i innych polityk sektorowych.

 • 29 października 2018 – Częstochowa
 • 07 listopada 2018 – Bielsko – Biała

Szkolenie międzysektorowe dla pracowników instytucji pomocy społecznej i innych polityk sektorowych.

 • 30 października 2018 – Częstochowa
 • 08 listopada 2018 – Bielsko – Biała

Szkolenia międzysektorowe – szczegółowe informacje (załącznik)

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach międzysektorowych proszone są o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w formach wsparcia oraz innych działaniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Harmonogram form wsparcia dotyczący coachingu dla pracowników socjalnych w październiku 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym spotkań coachingowych z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu w październiku 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Harmonogram form wsparcia dotyczący spotkań Zespołu roboczego w ramach Zespołu ds. modelu z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu w październiku 2018 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym spotkań Zespołu roboczego w ramach Zespołu ds. modelu z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu
w październiku 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Harmonogram form wsparcia dotyczący spotkania Zespołu ds. modelu oraz spotkania Zespołu roboczego w ramach Zespołu ds. modelu w październiku 2018 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym spotkania Zespołu ds. modelu oraz spotkania Zespołu roboczego w ramach Zespołu ds. modelu w październiku 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Harmonogram form wsparcia dotyczący coachingu dla pracowników socjalnych w październiku 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym spotkań coachingowych realizowanych w miesiącu październiku 2018 na terenie województwa śląskiego w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Wsparcie realizowane jest dla pracowników socjalnych wyłonionych w procesie rekrutacji.

Harmonogram form wsparcia dotyczący spotkań Zespołu roboczego w ramach Zespołu ds. modelu z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w październiku 2018 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem form wsparcia dotyczącym spotkań Zespołu roboczego w ramach Zespołu ds. modelu z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w październiku 2018 roku w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”.

Rekrutacja na szkolenia międzysektorowe organizowane w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach międzysektorowych pn. „Współpraca interdyscyplinarna na rzecz rozwiązywania problemów społecznych” organizowanych w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.” Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy dokonać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza oraz przesłanie go w wersji papierowej wraz z oświadczeniem uczestnika projektu do siedziby ROPS do dnia 12 października 2018 roku (decyduje data wpływu). czytaj dalej o: Rekrutacja na szkolenia międzysektorowe organizowane w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.