Kategoria: Konkurs dotacji

Dotacje dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizującym zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2019 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1722/59/VI/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku rozstrzygnął nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2019 roku. W ramach naboru przyznano dotacje na wykonanie 5 zadań w łącznej kwocie 1 147 593,00 zł.
Dofinansowanie przez Samorząd Województwa Śląskiego realizacji działań ujętych we wnioskach umożliwi wsparcie procesu rozwoju podmiotów prowadzących leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od narkotyków lub używających narkotyków w sposób szkodliwy. Przyczyni się także do podniesienia jakości świadczonych usług oraz zmniejszenia szkód zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych

Dofinansowane podmioty prosimy o podanie informacji niezbędnych do sporządzenia umowy dotacyjnej (zgodnie z załącznikami) oraz o przedstawienie 2 egzemplarzy kosztorysów inwestorskich realizacji zadania. W celu weryfikacji poprawności sporządzenia załącznika nr 1 do umowy, prosimy o niezwłocznie przesłanie go na adres opa@rops-katowice.pl. Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 32/ 730 68 93.

Załączniki:

Dotacje dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizującym zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2019 roku

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1721/59/VI/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku rozstrzygnął nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2019 roku. W ramach naboru przyznano dotacje na wykonanie 7 zadań w łącznej kwocie 2 023 915,00 zł. Dofinansowanie przez Samorząd Województwa Śląskiego realizacji działań ujętych we wnioskach umożliwi wsparcie procesu rozwoju podmiotów prowadzących leczenie, rehabilitację i reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Przedsięwzięcie wpisuje się w realizację Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015 oraz Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2016-2020.

Dofinansowane podmioty prosimy o podanie informacji niezbędnych do sporządzenia umowy dotacyjnej (zgodnie z załącznikami) oraz o przedstawienie 2 egzemplarzy kosztorysów inwestorskich realizacji zadania. W celu weryfikacji poprawności sporządzenia załącznika nr 1 do umowy, prosimy o niezwłoczne przesłanie go na adres opa@rops-katowice.pl. Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 32/ 730 68 93.

Załączniki:

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2018-2022

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2784/233/V/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2018-2022. Spośród 4 złożonych ofert wszystkie spełniły konkursowe wymogi formalne.

Wyniki zakończonego konkursu:

Dokumenty potrzebne do sporządzenia umowy dotacyjnej – wzory:

III nabór wniosków w Konkursie dotacji dla gmin na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
z siedzibą w Katowicach
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
oraz
MINISTERSTWO ROZWOJU
z siedzibą w Warszawie
ul. Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
zapraszają do udziału w konkursie dotacji w ramach III naboru na wsparcie gmin w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji czytaj dalej o: III nabór wniosków w Konkursie dotacji dla gmin na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji

Rozstrzygnięcie konkurs dotacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”

Uprzejmie informujemy, że 20 września 2016 roku uchwałą nr 1886/139/V/2016 Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs dotacji na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci. czytaj dalej o: Rozstrzygnięcie konkurs dotacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”

Ogłoszenie wyników oceny formalnej wniosków złożonych w II naborze konkursu dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji

Uprzejmie informujemy, że 25 lipca 2016 roku zakończono ocenę formalną wniosków złożonych w II naborze konkursu dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”.

czytaj dalej o: Ogłoszenie wyników oceny formalnej wniosków złożonych w II naborze konkursu dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji

II nabór wniosków w Konkursie dotacji dla gmin na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
z siedzibą w Katowicach
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
oraz
MINISTERSTWO ROZWOJU
z siedzibą w Warszawie
ul. Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

zapraszają do udziału w konkursie dotacji w ramach II naboru na wsparcie gmin w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji

PRZEDMIOT KONKURSU

Projekt „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” dotyczy wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji, stanowiących podstawę ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych. czytaj dalej o: II nabór wniosków w Konkursie dotacji dla gmin na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji

Ogłoszenie wyników oceny formalnej konkursu dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18 maja 2016 roku zakończono ocenę formalną wniosków złożonych w konkursie dotacji dla gmin na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji.

Poniżej zamieszczamy listę wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i skierowanych do oceny merytorycznej.

Załączniki:

Konkurs dotacji dla gmin na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
z siedzibą w Katowicach
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
oraz
MINISTERSTWO ROZWOJU
z siedzibą w Warszawie
ul. Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

zapraszają do udziału w konkursie dotacji na wsparcie gmin w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji

PRZEDMIOT KONKURSU

Projekt „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” dotyczy wsparcia gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji, stanowiących podstawę ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych. czytaj dalej o: Konkurs dotacji dla gmin na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji