W celu umożliwienia podmiotom ekonomii społecznej szerszej promocji oferowanych produktów i usług, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego stworzył internetowy katalog podmiotów ekonomii społecznej funkcjonujących na terenie województwa śląskiego, w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”.

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs na wybór organizacji partnerskich do udziału w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Celem konkursu jest wyłonienie organizacji partnerskich, które będą dystrybuowały artykuły spożywcze dla osób najbardziej potrzebujących i prowadziły działania towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

W dniu 31 sierpnia b.r. uchwałą nr V/11/6/2015 Sejmik Województwa Śląskiego przyjął dokument pn. „Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015”. Zadanie związane z opracowaniem, aktualizacją i realizacją wojewódzkiej strategii polityki społecznej należy, zgodnie z treścią artykułu 21 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 roku poz. 163 ze zm.), do zadań własnych samorządu województwa.

W dniu 25 sierpnia br. uchwałą nr 1584/62/V/2015 Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs „Gmina przyjazna rodzinie 2015”.

Celem przedsięwzięcia jest promowanie dobrych praktyk w zakresie prorodzinnych działań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Laureaci konkursu tj. trzy gminy z województwa śląskiego wdrażające najbardziej wartościowe inicjatywy na rzecz rodziny otrzymają Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego, a także tytuł „Gmina przyjazna rodzinie 2015”. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.

W dniu 25 sierpnia 2015 roku uchwałą nr 1583/62/V/2015 Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o przyznaniu dotacji celowych dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2015 roku.

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1471/59/V/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku podjął decyzję o udzieleniu dotacji celowych dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie województwa śląskiego w 2015 roku.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w szkoleniach na temat:. Prowadzenie działań interwencyjnych wobec osób zażywających substancje psychoaktywne i Zaburzenia więzi w rodzinie z problemem alkoholowym. Osoba zgłaszająca się może wybrać jeden z zaproponowanych tematów.

Szkolenie: Prowadzenie działań interwencyjnych wobec osób zażywających substancje psychoaktywne

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej