Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w szkoleniu na temat: Rodzina wobec uzależnienia dziecka od narkotyków. Adresatami szkolenia są przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, oświaty, punktów konsultacyjnych, jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, organizacji społecznych, a także pełnomocnicy i członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów uzależnień.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w szkoleniu nt. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza do udziału w cyklu szkoleniowym na temat: Praktyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym - kontakt z osobami doświadczającymi przemocy i stosującymi przemoc. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, m.in. członków zespołów interdyscyplinarnych ds.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza do udziału w cyklu szkoleniowym na temat: Praca z dzieckiem z rodziny z problemem alkoholowym w działaniach jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu na temat: Procedura zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego - praktyka działania. Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli instytucji realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemu alkoholowego,
w szczególności samorządów lokalnych i gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, a także przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

W dniu 20 maja b.r. w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach odbyły się konsultacje społeczne aktualizowanego projektu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020” z przedstawicielami powiatów województwa śląskiego.

Zadanie związane z aktualizacją Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej należy do zadań własnych samorządu województwa i wynika z art. 21 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2015 roku poz. 163 ze zm.). Proces aktualizacji „Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020” prowadzony był w latach 2013-2015 przy udziale ponad 100 praktyków z obszaru pomocy i integracji społecznej, ekspertów oraz przedstawicieli środowisk naukowych z całego województwa. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pełni funkcję koordynatora tego zadania. Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych i naniesieniu stosownych zmian zaktualizowany dokument zostanie przekazany do akceptacji Sejmikowi Województwa Śląskiego.

Budowanie mostów między pokoleniami - zdjęcie grupowe Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w dniach od 11 do 14 maja 2015 roku organizował seminarium pn. Samotność i depresja wśród osób starszych, pod honorowym patronatem Pani Aleksandry Skowronek – Wicemarszałek Województwa Śląskiego.

Spotkanie zrealizowane zostało w ramach projektu Budowanie mostów między pokoleniami - współpraca międzynarodowa na rzecz osób starszych („Building bridges between senior citzens and students in the elderly care in the UE”), finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Europa dla Obywateli - Działanie 1.2, Sieci miast partnerskich. Na program seminarium złożyły się wizyty studyjne w instytucjach zajmujących się pracą z osobami starszymi i ich rodzinami, prelekcje i warsztaty, dotyczące sytuacji tych osób w województwie śląskim i metod ich aktywizacji jako sposobu zapobiegania depresji i samotności, a także zagadnień polityki senioralnej. Uczestnicy mieli także okazję zwiedzić wybrane atrakcje turystyczne regionu – zabytkową Kopalnię Guido w Zabrzu, katowicką dzielnicę Nikiszowiec, cieszyńską starówkę oraz Park Śląski.

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej