Zaproszenie na cykl spotkań:

Partnerstwa lokalne

Cel oferowanego wsparcia:

Celem uczestnictwa w oferowanych formach wsparcia jest zaznajomienie z tematyką partnerstw lokalnych oraz wsparcie w nawiązaniu współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, powiatowymi urzędami pracy oraz partnerami społeczno - gospodarczymi na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Współpraca partnerów może obejmować zarówno specyficzną problematykę z obszaru wykluczenia społecznego charakterystyczną dla danego powiatu, jak i służyć realizacji gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia nt „Sytuacja dziecka doświadczającego przemocy”.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ośrodków adopcyjnych, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, członków zespołów interdyscyplinarnych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego serdecznie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia nt „Uzależnienie od narkotyków – jak rozpoznawać, jak reagować”.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, placówek wsparcia dziennego, Policji, oświaty, ośrodków adopcyjnych, punktów konsultacyjnych, organizacji pozarządowych.

W dniu 19 kwietnia 2013 roku w Hotelu Silesian Quality w Katowicach odbył się Panel ekspertów. Celem spotkania celem było zaprezentowanie i przedyskutowanie narzędzia informatycznego służącego do pomiaru podmiotów ekonomii społecznej w pięciu wymiarach: efektywności ekonomicznej, współpracy międzyinstytucjonalnej, zasobów kompetencyjnych oraz organizacyjnych i użyteczności społecznej, a także strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego pn. Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna.

W imieniu Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie uprzejmie informujemy o uruchomieniu w maju 2013 roku XIII edycji Programu doktoranckiego Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Jego celem jest wykształcenie wysoko kwalifikowanych specjalistów w dziedzinie ekonomii, zapoznanie z metodami stosowanymi w pracach badawczych, nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia badań naukowych.

W ramach projektu pn. „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przygotowuje publikację dotyczącą ekonomii społecznej. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach wydawniczych, ROPS planuje połączyć aspekt teoretyczny i praktyczny zagadnienia, tworząc uniwersalne opracowanie na temat ekonomii społecznej w regionie.

W ramach realizacji programu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” Instytut Rozwoju Służb Społecznych powadzi ogólnopolskie badanie zasobów i potencjału kształcenia e-learningowego. Jego adresatami są pracownicy socjalni zatrudnieni w ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie. Osoby zainteresowane udziałem w badaniu proszone są o wypełnienie – do dnia 29.04.2013 roku - kwestionariusza dostępnego na stronie http://badania.irss.pl/ankieta/110358/e-learning.html.

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej