Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 679/34/V/2015 z dnia 7 maja 2015 roku ogłoszony został konkursu dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2015 roku.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w dniach od 11 do 14 maja 2015 roku organizuje wizytę studyjną pn. „Samotność i depresja wśród osób starszych” z udziałem międzynarodowych delegacji. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęła Pani Aleksandra Skowronek – Wicemarszałek Województwa Śląskiego.

Zostanie ona przeprowadzona we współpracy z licznymi partnerami, w tym: Domem Pomocy Społecznej Senior Residence w Katowicach, Dziennym Domem Pomocy Społecznej nr 4 w Dąbrowie Górniczej, Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Domem Pomocy Społecznej w Gorzycach, Dziennym Ośrodkiem Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (prowadzonym przez Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź”), Wydziałem Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie (Uniwersytet Śląski), Fundacją Park Śląski.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego we współpracy z Jurajskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza do wzięcia udziału w seminarium „Ekonomia społeczna – współpraca się opłaca”, które odbędzie się 20 maja 2015 r. w Częstochowie w hotelu Dolcan (przy ul. Św. Rocha 224) w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”.

Ogłasza się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2015 roku – przeciwdziałanie problemom alkoholowym.

Ogłasza się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2015 roku – przeciwdziałanie narkomanii.

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 651/33/V/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku ogłosił nabór wniosków dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie województwa śląskiego w 2015 roku.

Strony

Subscribe to Kanał strony głównej