Informacje dla klientów i organów właściwych

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ W DNIACH OD 11 DO 31 GRUDNIA 2017 NIE BĘDZIE MOŻLIWA OBSŁUGA KLIENTÓW

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017, poz. 1428) z dniem 1 stycznia 2018r. realizacja zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego zostaje przekazana Wojewodom. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w drugiej połowie grudnia br. przeprowadzona zostanie migracja danych pomiędzy instytucjami w wyniku czego zamknięty zostanie system informatyczny i nie będzie możliwości merytorycznego załatwiania spraw.

Z uwagi na powyższe od dnia 11 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. pracownicy Działu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego będą realizować czynności związane z przekazaniem wszystkich spraw do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Z uwagi na powyższe we wskazanych dniach nie będzie możliwa obsługa klientów zarówno telefoniczna jak i w Punkcie Obsługi Klienta. W tym okresie wszelkie dokumenty należy składać w organach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia – ośrodkach pomocy społecznej lub urzędach gmin/miast zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i wychowawczymi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wnioski o świadczenie rodzinne i świadczenie wychowawcze składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. Następnie, w przypadku gdy członek rodziny uprawnionej do świadczeń przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami do marszałka województwa (ROPS).

Zatem wnioski bezpośrednio wniesione przez Wnioskodawcę do ROPS, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będą przekazane do organu właściwego zgodnie z art. 65 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Uprzejmie informujemy, że wprowadzone od 01.04.2016 roku świadczenie wychowawcze (z programu Rodzina 500 +), podlega przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego analogicznie jak świadczenia rodzinne.

Przepisy o koordynacji obowiązują na terenie Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinie i Norwegii, a także w Szwajcarii.

Organ właściwy, podejmując działania w trybie z art.16 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. i art. 23 a ustawy o świadczeniach rodzinnych powinien, na podstawie złożonych przez stronę dokumentów lub zaświadczeń albo oświadczeń strony, ustalić i przekazać marszałkowi województwa następujące informacje:

 • adres zamieszkania wnioskodawcy oraz dzieci i/lub członka jego rodziny przebywającego poza granicami RP na terytorium państwa objętego koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego,
 • określenie charakteru oraz celu przebywania wnioskodawcy lub członka jego rodziny poza granicami RP na terenie państwa objętego koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, w szczególności czy jest to związane z podjęciem legalnej działalności zarobkowej, pobieraniem świadczeń emerytalno-rentowych lub podjęciem przez jednego z rodziców studiów.
 • w przypadku przebywania związanego z podjęciem pracy najemnej ustalenie adresu i nazwy pracodawcy (lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej) na terenie państwa objętego koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego oraz  dostarczenie dokumentu potwierdzającego okres zatrudnienia n.p. zaświadczenia o zatrudnieniu  lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej na terenie UE/EOG.

W przypadku braku możliwości ustalenia przez organ właściwy ww. danych, przekazywanie do marszałka województwa złożonego przez stronę wraz z dokumentami wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego lub występowanie do marszałka województwa o ustalenie czy, po przyznaniu świadczenia wychowawczego, w przypadku konkretnej rodziny mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nie jest uzasadnione.

Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o dołączanie do przekazywanych akta sprawy  m.in.:

 • dokumentów potwierdzających sytuację zawodową rodziców/opiekunów dziecka/dzieci n.p.:
  – aktualnego zaświadczenia o okresie zatrudnienia od pracodawcy wraz z ewentualnym tłumaczeniem,
  – zaświadczenia KRUS, PUP, ZUS,
  – dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej (n.p. wydruk CEIDG, Gewerbeanmeldung)

Dołączanie ww. informacji/dokumentów, pozwoli na szybsze załatwienie sprawy dotyczącej świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego (w ramach programu Rodzina 500+).

Dostarczenie umowy o pracę/ nieuwierzytelnionej kserokopii zaświadczenia czy tłumaczenia dokumentu nie będzie respektowane.

Druki do pobrania:

 1. oświadczenie na potrzeby koordynacji świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (w ramach programu Rodzina 500+)
 2. oświadczenie dotyczące wspólnego gospodarstwa domowego
 3. oświadczenie dotyczące sytuacji zawodowej
 4. oświadczenie ogólne

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka od dnia 7 lipca 2008 roku nie wchodzi w zakres przedmiotowy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że wnioski o ww. świadczenie rozpatrywane są wyłącznie w oparciu o ustawodawstwo polskie przez organ właściwy tj. Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miasta/Gminy (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L177 z dnia 4 lipca 2008 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 592/2008 zmieniającego Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 149 z 05.07.1971, str. 2, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 1, str. 35, z późn. zm.)

Fundusz Alimentacyjny

W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2010 r. rozporządzenia 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. z zakresu przedmiotowego przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wyłączone zostało świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zatem  ww. świadczenie rozpatrywane są wyłącznie w oparciu o ustawodawstwo polskie przez organ właściwy tj. Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miasta/Gminy.