O projekcie „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”Cele projektu

Projekt „Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, realizowany jest w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest  podniesienie kompetencji zawodowych przedstawicieli instytucji realizujących zadania w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej, poprzez realizację działań dydaktycznych w postaci szkoleń, a także wsparcie uczestników poprzez udział w procesie superwizji i coachingu.

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez cztery Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej z terenu makroregionu południowego, obejmującego województwa: śląskie, dolnośląskie, małopolskie
i opolskie. Liderem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Województwa Śląskiego.

Grupy docelowe projektu

Wsparcie oferowane w ramach projektu dedykowane jest przedstawicielom instytucji realizujących zadania w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na różnych szczeblach samorządu terytorialnego, tj. na poziomie gminy, powiatu, województwa oraz wojewody:

  • Poziom zadań gminnych – m.in. asystenci rodziny, pracownicy placówek wsparcia dziennego, w tym: kierownicy placówek wsparcia dziennego, wychowawcy, psychologowie, pedagodzy, osoby prowadzące terapię, opiekunowie dziecięcy, rodziny wspierające oraz inne osoby pracujące z rodziną lub zajmujące się i opieką
    i pomocą w opiece i wychowaniu dziecka.
  • Poziom powiatów – m.in. koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy powiatowego centrum pomocy rodzinie zaangażowani w realizację zadań związanych z organizacją pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym: dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych (również placówek typu rodzinnego), pedagodzy, psychologowie, osoby prowadzące terapie, opiekunowie dziecięcy, pracownicy socjalni w placówkach, rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka.
  • Poziom województwa – m.in. pracownicy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz ośrodków adopcyjnych.
  • Poziom wojewody – pracownicy wojewody realizujący zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Szkolenia mogą obejmować także uzupełniająco następujące grupy zawodowe:

  • przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (m.in.: sędziów, kuratorów);
  • przedstawicieli oświaty (m.in. pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców);
  • przedstawicieli systemu zdrowia (m.in.: lekarzy, pielęgniarek);
  • inne służby pracujące z dziećmi i rodzinami biologicznymi, osobami sprawującymi pieczę zastępczą i rodzinami adopcyjnymi.

Łącznie w szkoleniach weźmie udział minimum 916 osób z terenu województwa śląskiego.

Formy wsparcia oferowane w ramach projektu

W ramach projektu przewidziano realizację specjalistycznych szkoleń podzielonych na bloki tematyczne dedykowane poszczególnym grupom odbiorców oraz coaching indywidualny dla pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Rekrutacja na szkolenia będzie prowadzona cykliczne, wszystkie informacje będą na bieżąco udostępniane na stronie internetowej.

Okres realizacji projektu

Projekt realizowany będzie od 1 września 2020 roku do 30 listopada 2022 roku.

Wartość projektu

Łączna wartość projektu wynosi 4 402 612,72 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej –  3 710 522,00 zł.

Wartość projektu dla Województwa Śląskiego 1 592 541,89 zł,  w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej – 1 342 194,30 zł.