Śląska Rada ds. Seniorów

Co to jest Śląska Rada ds. Seniorów?

To organ opiniodawczy i doradczy składający się z maksymalnie 20 członków, przedstawicieli środowisk senioralnych, działających społecznie przy Marszałku Województwa Śląskiego w celu wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej. Kadencja Rady trwa 3 lata.

Czym zajmuje się Rada?

Jej działania zmierzają do integrowania środowisk osób starszych, tworzenia płaszczyzny wymiany dobrych praktyk, informowania i wspierania środowisk seniorów oraz budowania przestrzeni społecznej przyjaznej najstarszym mieszkańcom.

Jakie dokumenty regulują skład i pracę Rady?

Rada posługuje się logotypem:

Autor: Magdalena Szadkowska – Doktorantka na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

_______________________________________________________________________________

 

Protokoły z posiedzeń Rady I kadencji: